Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Açısından Toplu Taşıma Araçlarında Dil İşlevleri

Author:

Number of pages: 24-36
Year-Number: 2019-7.4

Abstract

Her dil kullanımı aynı zamanda bir işlev taşımaktadır. Başka bir deyişle dili kullanmak demek, bir amacı yerine getirmek demektir. Bu nedenle çağdaş yabancı dil öğretiminde, işlevsel dil kullanımının öğretimi ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda Avrupa’da dil öğretiminin temel başvuru kaynağı olan Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi, önceden belirlenmiş dil yapılarından ziyade gerçek hayattaki iletişim durumlarını temel alan dil işlevlerinin öğretilmesi gerektiğini savunmaktadır. Anlaşıldığı üzere çağdaş yabancı dil öğretiminde, öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için öncelikle sosyal yaşam alanlarındaki işlevsel dil kullanımları betimlenmelidir. Bu çalışmada, sosyal yaşam alanlarından şehir içi toplu taşıma araçlarındaki işlevsel dil kullanımlarını tespit etmek amaçlanmıştır. Böylelikle yabancı dil olarak Türkçe öğretimine veri tabanı sunmak hedeflenmiştir. Nitel modeldeki bu çalışmada, gözlem yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak gözlem defteri kullanılmıştır. Veriler, Adana ve Mersin’deki dolmuş ve otobüslerdeki konuşmalardan toplanmıştır. Veriler, nitel içerik analizi adımlarına göre çözümlenmiştir. Şehir içi toplu taşıma araçlarında üç temel işlev tespit edilmiştir: bilgiyi araştırma ve açıklama, eylem planlarını yönetme ve karar verme (ikna) ve sosyalleşme işlevi.

Keywords

Abstract

Each linguistic performance also has a function. In other words, using language means fulfilling a purpose. Therefore, the teaching of functional language comes to the forefront in contemporary foreign language teaching. In this context Common European Framework of Reference for Languages, the fundamental reference for language teaching in Europe, advocates the necessity of teaching the language functions that are based on real life communication rather than predetermined linguistic structures. As it is understood, it is aimed to improve students' communication skills in contemporary foreign language teaching. In order to achieve this aim, first of all, functional linguistic performance in social life areas should be described. In this study, it is aimed to determine the functional linguistic performance in public transport vehicles which is one of the social life areas. In this way, it is aimed to provide a database for teaching Turkish as a foreign language. In this qualitative study, observation method was used. Observation form was used as data collection tool. Data were collected from conversations in minibuses and buses in Adana and Mersin. Data were analyzed based on the qualitative content analysis steps. Three main functions have been identified in urban public transport: imparting and seeking information, deciding on and managing courses of action (suasion), and socialising.

Keywords