İstanbul Üniversitesi Reformu: Yayıncılık Faaliyetlerinde Türk Akademisyenlerin Çevirmen ve Yazar Kimlikleri ile Bourdieu Sosyolojisi Arasındaki İlişki
The Reform of Istanbul University: The Relationship between Translator and Writer Identities of Turkish Scientists in Publishing Activities and Bourdieusian Sociology

Author : Şule ERDOĞDU-YILMAZ
Number of pages : 412-422

Abstract

Kendisinden beklenen eğitim atılımlarını yerine getirememesi ve akademisyenlerin ders notlarını değiştirmeyip uzun yıllar kullanması gibi birçok sebepten ötürü Darülfünun kapatılmıştır. Eğitim alanındaki bilim insanı ihtiyacı, uluslararası görüşmeler sonucunda Hitler Almanya’sından kaçan Almanca konuşan bilim insanlarıyla karşılanmaya çalışılmıştır. Türkiye’de kaldıkları süre zarfında akademik faaliyetlerde bulunarak bilimsel alana hizmet etmiş, birçok Türk akademisyenin habitusunun ve alanda sahip oldukları sermayelerin gelişmesine katkı sağlamışlardır. İstanbul Hukuk Mecmuası ve İstanbul İktisat Dergisi örneğinde Bourdieu sosyolojisindeki alan, sermaye ve habitus gibi anahtar kavramlar, Türk öncüllerin çevirmen ve yazar kimliklerine yansıması açısından ele alınmıştır. Böylece Bourdieu sosyolojisi ile disiplinler arası ve toplumsal bir bilim dalı olan çeviri alanı arasında Türk akademisyenlerin kimliklerinde dönüşümün nasıl gerçekleştiği gözlenmiştir. Nitekim ilk başlarda çevirmen ardından yazar kimlikleriyle bilimsel alanda konum aldıkları dikkat çekmektedir. “Birey, alandaki sosyal yapıları içselleştirerek habitusunu dönüştürebilir” düşüncesinden yola çıkarak İstanbul Üniversitesi Reformu’nda birçok Türk akademisyenin yabancı bilim insanlarıyla aynı toplumsal alanda yer alarak habituslarını geliştirip, sermaye paylaşımı yaptığı söylenebilir.

Keywords

Atatürk ve Üniversite Reformu, Darülfünun, İÜ fakülte mecmuaları, Bourdieu sosyolojisi, çevirmen ve yazar kimliği.

Read: 855

Download: 298