Çok Dilli ve Çok Kültürlü Şehirler: Moskova ve İstanbul Örneği

Author:

Number of pages: 380-391
Year-Number: 2019-7.4

Abstract

Bu çalışmada çok dilli ve çok kültürlü şehirler olarak Moskova ve İstanbul ele alınmaktadır. Küreselleşme ve kentleşmeyle beraber şehirlerde dilsel ve kültürel çeşitlilikler ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda ait olduğu ülkelerde ve bulundukları bölgede lider şehirler olan ve kentleşmenin tarihin erken dönemlerine rastladığı Moskova ve İstanbul sosyal, kültürel, ticari, politik vb. açılardan çok dilli ve çok kültürlü şehirlere apaçık birer örnektir. Öncelikle iki/çok dillilik, çok kültürlülük kavramlarının tanımları, bunları ortaya çıkaran gerekçeler ve sonuçları üzerinde durulmaktadır. Daha sonra, dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip şehirlerinden birisi olan ve aynı zamanda bir başkent olan Moskova ile yine nüfus bakımından Moskova’dan daha fazla nüfusa sahip, bir başkent olmamasına rağmen, başkent olma özelliklerinin yanında ticari, sosyal ve ekonomik açıdan lider şehir özelliğine sahip olan İstanbul çok dilli ve çok kültürlü şehirler bağlamında ele alınmaktadır. Bu şehirlerdeki dil ve etnik yapı, resmi kaynaklardan elde edilen istatistiki verilerle desteklenerek açıklanmaktadır. Çok dillilik ve çok kültürlülük yapısal olarak bu şehirlere zenginlik katmasının yanı sıra başta eğitim olmak üzere farklı alanlarda birtakım iletişim sorununu da beraberinde getirmektedir. Sonuç bölümünde ise çok dilli ve çok kültürlü şehirler olarak iki metropol şehrin birbirlerine benzerlikleri ve farklılıkları ortaya konulmaktadır. Verilen istatistiki bilgilerden Moskova’nın nüfus olarak İstanbul’dan daha az olmasına rağmen, çok dillilik ve çok kültürlülük açısından İstanbul’dan önde olduğu açıkça görülmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, Moscow and Istanbul are considered as multilingual and multicultural cities. With globalization and urbanization, linguistic and cultural diversity is emerging in cities. In this context, Moscow and Istanbul, which are the leading cities in the countries and regions they belong to, and where urbanization coincides with early history, are obvious examples of multilingual and multicultural cities in terms of social, cultural, commercial, political and etc. aspects. First of all, definitions of bilingualism, multiculturalism concepts, reasons and results of them are emphasized. Then, Moscow, which is one of the most populous city in the world and also a capital city and İstanbul, which has a population of more than Moscow in terms of population, although it is not a capital city and it has the characteristics of being a capital city in terms of commercial, social and economic aspects are discussed in the context of multilingual and multicultural cities. The language and ethnicity in these cities are explained by supporting the statistical data obtained from official sources. Multilingualism and multiculturalism not only bring wealth to these cities structurally, but also bring about communication problems in different fields, especially education. In the conclusion section, the similarities and differences of two metropolitan cities as multilingual and multicultural cities are presented. From the statistical information given, it is clear that Moscow is ahead of Istanbul in terms of multilingualism and multiculturalism, although it is less than Istanbul in terms of population.

Keywords