Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Eğilimleri ile Sosyoekonomik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi,
The Study of the Relationship between Writing Tendencies and Socio-Economic Levels of Secondary School Students

Author:

Number of pages : 102-111

Abstract

Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin yazma eğilimlerinin cinsiyet, anne -baba öğrenim durumu, anne-baba mesleği ve ailenin gelirine göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Tarama modelinde yapılandırılan bu çalışmada ölçme aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Yazma Eğilimi Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler Konya ili Ereğli ilçesinde öğrenim gören 371 öğrenciden toplanmıştır. Araştırmanın amaçları doğrultusunda toplanan veriler SPSS 20.0 veri analiz programı kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre ortaokul öğrencilerinin yazma eğilimleri orta düzeydedir. Yapılan t testine göre öğrencilerin yazma eğilimi algı puanlarının cinsiyete göre anlamlı farklılaşma gösterdiği görülmüş ve kızların erkeklere göre yazma eğilimlerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin yazma eğilimleri baba öğrenim düzeyi,anne mesleği, aile gelirine göre anlamlı düzeyde farklılaşma gösterirken anne öğrenim düzeyine ve babanın mesleğine göre herhangi bir farklılaşma göstermediği görülmüştür. Son olarak ortaokul öğrencilerinin yazma eğilimleri ile gelir düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiş ve tutku alt boyutunda gelir düzeyinin düşük öğrenciler lehine anlamlı farklılaşma gösterdiği görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine writing tendencies of secondary school students differ significantly according to gender, parents 'education level, parents' profession and family income. The Personal Information Form and “The Writing Tendency Scale” developed by Piazza and Siebert (2008). The data used in thr study were collected from 371 students studying in Ereğli district of Konya. For the purpose of the research, the data were analyzed using SPSS 20.0 data analysis program. According to t test, it was seen that the writing tendency perception score of the students showed significant difference according to gender and when arithmetic means were examine determine the source of difference, it was found that girls’ writing tendency was higher than boys. While writing tendency of the students showed a significant difference according to parents’ education level, parents’ occupation, family income, it did not show any difference according to mother’s education level and father’s occupation. Finally, the relationship between writing tendencies and income level of secondary school students was examined and it was found that passion sub-dimension showed significant differentiation in favor of low-income students.

Keywords