Türkçeyi İkinci Dil Olarak Öğrenen Uluslararası Öğrencilerin Konuşma Kaygıları Üzerine Bir İnceleme,
Speaking Anxiety of International Students Learning Turkish as a Second Language

Author:

Number of pages : 112-123

Abstract

Bu çalışmada yurtdışından ülkemize gelmiş ve Türkçe öğrenen uluslararası üniversite öğrencilerinin konuşma kaygıları incelenmiştir. Betimsel tarama modelindeki bu çalışmada, Türkçe öğrenen uluslararası öğrencilerdeki konuşma kaygısını ölçmek amacıyla Sınıf Kaygısı Ölçeği’nden uyarlanan Yabancı Dil Konuşma Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğrenen bireylerin konuşma kaygıları kişisel, eğitsel ve çevresel boyutlarda incelenmiştir. Bunun yanı sıra toplam ölçek puanlarından yola çıkılarak öğrencilerin kaygı düzeyleri ve kaygı sebepleri tespit edilmiştir. Ayrıca boyutların ve tüm ölçeğin, cinsiyet, milliyet, kur düzeyi, öğrenim görülen bölüm ve üniversite değişkenleri ile ilişkisi incelenmiştir. Bu çalışma Türkiye’de 11 farklı üniversitede eğitim gören farklı kurlarda ve farklı bölümlerde eğitim gören 680 uluslararası öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler SPSS 20.0 programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin genel olarak konuşma kaygı düzeylerinin düşük olduğu göze çarpmaktadır. Cinsiyet değişkenine göre ölçekten elde edilen veriler incelendiğinde, eğitsel ve çevresel alt boyutlar ile toplam ölçek puanlarında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Cinsiyet değişkeninin kişisel alt boyutunda ise anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Söz konusu bu boyutta kadınların kaygılarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre öğrencilerin ülkemize geldikleri ülkeler değişkeninde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır. En düşük Türkçe konuşma kaygısı yaşayan öğrencilerin Orta Asya ülkelerinden geldikleri bulgusuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra en yüksek konuşma kaygısı yaşayan öğrencilerin Uzakdoğu ülkelerinden gelen öğrenciler olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, the speaking anxiety of international university students who came to our country from abroad and learning Turkish were examined. In this descriptive survey model, a foreign language speaking anxiety scale adapted from the class anxiety scale was used to measure speaking anxiety among international students learning Turkish. In this study, speech anxiety of individuals learning Turkish as a foreign language was examined in personal, educational and environmental dimensions. In addition, students' anxiety levels and causes of anxiety were determined from the total scale scores. In addition, the relationship between the dimensions and the whole scale with the variables of gender, nationality, course level, department of study and university were examined. This study was conducted in 11 different universities in different currencies and with 680 international students studying different departments in Turkey. The data obtained from the study were analyzed with SPSS 20.0 program. According to the findings, it is observed that the students who learn Turkish as a foreign language generally have low speaking anxiety levels. When the data obtained from the scale were examined according to gender variable, no significant difference was found in educational and environmental sub-dimensions and total scale scores. There is a significant difference in the personal sub-dimension of the gender variable. According to the findings of the study, significant differences were found in the variables of the countries where the students came to our country. It was found that the students who had the lowest Turkish speaking anxiety were from Central Asian countries. In addition, it is seen that the students who have the highest speaking anxiety are from the Far East countries.

Keywords