Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde “Ortak Metinler”

Author:

Year-Number: 2020-8.1
Number of pages: 149-160
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde karşılaşılan sorunlardan biri de kullanılan metinlerin hedef kitleye uygun olmaması ve bu metinlerin çoğu zaman Türk kültürünü yansıtma açısından yetersizliğidir. Bu araştırmada yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde hem Türk kültürünün hem de yabancı dili öğrenenlerin geldiği kültürün bir parçası olan “ortak metinlerin” yabancı dil olarak Türkçe Öğrenenlerin okuduklarını anlama becerisi ve okumaya ilişkin tutum üzerindeki etkililiğinin tespiti amaçlanmıştır. Çalışmada “ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel model” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini, 2017–2018 öğretim yılında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından İstanbul’daki devlet üniversitelerinde burslu olarak Türkçe öğrenmeleri için seçilen Suriyeli göçmenler oluşturmaktadır. Bu evrenden Yıldız Teknik Üniversitesi TÖMER’de Türkçe öğrenmeye devam eden 60 tanesi örneklem olarak seçilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin, Türkçe öğrenme sürecinde karşılaştıkları ve kendi kültürlerinden aşina oldukları Türkçe yazılmış “ortak metinleri” okumaya karşı geliştirdikleri olumlu tutum, ilk kez karşılaştıkları ve kendi kültürlerinden aşina olmadıkları Türkçe yazılmış metinleri okumaya göre daha yüksektir. Ayrıca bu öğrencilerin metni okumaya ilişkin olumlu tutumları arttıkça okuduklarını anlama düzeyleri de artmaktadır. Yine araştırma sonuçlarına göre yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler kendi kültüründen aşina oldukları metinleri hem daha iyi anlamakta hem de daha iyi hatırlamaktadır.

Keywords

Abstract

One of the problems encountered in teaching Turkish as a foreign language is that the texts used are not suitable for the target audience and these texts are often insufficient to reflect Turkish culture. In this study, it is aimed to determine the effectiveness of “common texts which are a part of both Turkish culture and foreign language culture in teaching Turkish as a foreign language on Turkish Language Learners' reading skills and attitude towards reading. In the study, “pre-test and post-test with control group experimental model” was used. The population of the study consists of Syrian immigrants who were selected by the Presidency of Abroad Turks and Relative Communities (YTB) in 2017-2018 academic year to study Turkish as scholarships at state universities in Istanbul. Sixty of these students, who continue to learn Turkish at Yıldız Technical University TÖMER, were selected as samples. According to the results of the study, the positive attitude towards reading developed by the learners of Turkish as a foreign language common texts is higher than that first time readied Turkish texts. In addition, as these students' positive attitudes towards reading the text increases, their level of comprehension increases. Finally, according to the results of the research, the learners of Turkish as a foreign language both understand and remember the common texts better.

Keywords