Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Konuşma Yanlışları: Bosna-Hersek Örneği

Author:

Year-Number: 2020-8.3
Number of pages: 207-220
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanların kendilerini ifade etmesi konuşma ile başlar. Dinleme becerisinden sonra gelişen bu beceri günlük hayatta da en çok kullanılan beceridir. Yabancı dil öğreniminde de üzerinde en çok durulan beceri konuşma becerisidir. Konuşma, bir dili öğrenmenin en somut göstergesidir. Bu nedenle üzerinde en fazla durulması gereken beceridir. Geleneksel dil öğretim yaklaşımlarında fazla öneme sahip olmayan bu beceri, günümüz dil öğretim yaklaşımlarında ön plana alınmıştır. Bu çalışmada Bosna-Hersek Zenica Üniversitesi Felsefe Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencilerinin yabancı dil olarak Türkçeyi öğrenme sürecinde ortaya çıkan konuşma yanlışları değerlendirilmiştir. Araştırmada şu sorulara cevap aranmıştır: “Türkçe öğrenen Bosnalı öğrencilerin konuşma sırasında yaptıkları yanlışlar nelerdir?”, “Yapılan yanlışların nedenleri neler olabilir?”, “Bu yanlışları düzeltmek için neler önerilebilir?”. Örneklem olarak 2., 3. ve 4. sınıflardan 30 öğrenci seçilmiştir. 8 hafta boyunca toplam 32 saat öğrencilerle hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma çalışmaları yapılmıştır. Sağlıklı beslenme, Türk kültürü, dans ve futbol konuları hakkında hazırlıklı konuşmalar; okudukları bir kitap, izledikleri bir film, kültür ve Bosna Hersek konuları ile ilgili hazırlıksız konuşmalar yapılmıştır. Yapılan konuşmalarda tespit edilen yanlışlar başlıklar halinde gruplanarak ve örneklendirilerek değerlendirilmiş, yanlışların nedenleri hakkında yorum yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda dilbilgisi yanlışlarının fazla olmadığı görülmüştür. Bunda, derslerde dilbilgisi-çeviri yönteminin kullanılıyor olması da etkili olmuştur. Yapılan yanlışlar daha çok ünlü kullanımında ve tutarlılıkta yoğunlaşmaktadır.

Keywords

Abstract

Self-expression of people begins by speaking. This skill which develops after listening is the most used skill in daily life. The most important skill in foreign language learning is speaking which is the most concrete sign of learning a language. Therefore, it is the skill that needs to be given the most attention. This skill, which does not have much importance in traditional language teaching approaches, has been taken into the foreground in today's language teaching approaches. In this study, the mistakes of speaking in Turkish of students studying at Bosnia and Herzegovina Zenica University, Faculty of Philosophy, Department of Turkish Language were evaluated. In this research, the following questions were formulated: “What are the errors made by Bosnian students during the conversation?”, “What are the reasons of errors?”, “What can be suggested to correct these errors?”. The sample consisted of 30 students from the 2nd, 3rd and 4th grades. Prepared and unprepared speeches were conducted with the students for 32 hours in 8 weeks. Prepared speeches are about healthy nutrition, Turkish culture, dance and football and unprepared speeches are about a book which they read, a film which they watched, culture and Bosnia-Herzegovina. In the speeches, the mistakes were evaluated by grouping and sampling and comments were made about the causes of the mistakes. As a result of the evaluations, it is observed that there are some grammatical mistakes. The use of grammar-translation method in lessons is effective in this situation. Mistakes are mostly in using vowel and consistency.

Keywords