Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Konuşma Yanlışları: Bosna-Hersek Örneği
Speech Errors in Teaching of Turkish as a Foreign Language: Bosnia-Herzegovina Sample

Author : Yasemin UZUN
Number of pages : 207-220

Abstract

İnsanların kendilerini ifade etmesi konuşma ile başlar. Dinleme becerisinden sonra gelişen bu beceri günlük hayatta da en çok kullanılan beceridir. Yabancı dil öğreniminde de üzerinde en çok durulan beceri konuşma becerisidir. Konuşma, bir dili öğrenmenin en somut göstergesidir. Bu nedenle üzerinde en fazla durulması gereken beceridir. Geleneksel dil öğretim yaklaşımlarında fazla öneme sahip olmayan bu beceri, günümüz dil öğretim yaklaşımlarında ön plana alınmıştır. Bu çalışmada Bosna-Hersek Zenica Üniversitesi Felsefe Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencilerinin yabancı dil olarak Türkçeyi öğrenme sürecinde ortaya çıkan konuşma yanlışları değerlendirilmiştir. Araştırmada şu sorulara cevap aranmıştır: “Türkçe öğrenen Bosnalı öğrencilerin konuşma sırasında yaptıkları yanlışlar nelerdir?”, “Yapılan yanlışların nedenleri neler olabilir?”, “Bu yanlışları düzeltmek için neler önerilebilir?”. Örneklem olarak 2., 3. ve 4. sınıflardan 30 öğrenci seçilmiştir. 8 hafta boyunca toplam 32 saat öğrencilerle hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma çalışmaları yapılmıştır. Sağlıklı beslenme, Türk kültürü, dans ve futbol konuları hakkında hazırlıklı konuşmalar; okudukları bir kitap, izledikleri bir film, kültür ve Bosna Hersek konuları ile ilgili hazırlıksız konuşmalar yapılmıştır. Yapılan konuşmalarda tespit edilen yanlışlar başlıklar halinde gruplanarak ve örneklendirilerek değerlendirilmiş, yanlışların nedenleri hakkında yorum yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda dilbilgisi yanlışlarının fazla olmadığı görülmüştür. Bunda, derslerde dilbilgisi-çeviri yönteminin kullanılıyor olması da etkili olmuştur. Yapılan yanlışlar daha çok ünlü kullanımında ve tutarlılıkta yoğunlaşmaktadır.

Keywords

Türkçe, konuşma, yabancı dil, Bosna Hersek, konuşma yanlışları.

Read:

Download: