Yabancılar için Türkçe Okuma Kitaplarında Yer Alan İkileme, Deyim ve Atasözlerinin Kullanım Sıklığı ve Seviyelere Göre Dağılımı

Author:

Year-Number: 2020-8.2
Number of pages: 112-142
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sözcükler, bir dilin öğretilmesinde önemli bir işleve sahiptir. Sözcükler ve sözcük grupları yabancı dil öğrenim sürecinde hem dil kullanımı hem de kuralların aktarılması açısından gerekli ögelerdendir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde de sözcükler ve hedef söz varlığı unsurlarından olan ikileme, deyim ve atasözleri hem söz varlığını geliştirmede hem de kültür aktarımını sağlamada önemli bir yere sahiptir. Sözcüklerin ne kadar ve ne zaman öğretileceği önemli bir konudur. Ayrıca hangi dil seviyesinde hangi ikilemelerin, deyimlerin ve atasözlerinin öğretilmesi gerektiğinin belirlemesine de ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçla çalışmada yabancılar için Türkçe okuma kitaplarında geçen ikilemeleri, deyimleri ve atasözlerini tespit etmek; bunların kullanım sıklığını ve seviyelere dağılımını incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi deseniyle yapılan çalışmada Erdem Yayınları tarafından yayınlanan ve A1, A2, B1, B2, C1 seviyelerinde olmak üzere 8 kitaptan oluşan yabancılar için Türkçe okuma kitaplarındaki ikilemeler, deyimler ve atasözleri incelenmiştir. Yapılan içerik analizinin sonucunda atasözlerinin okuma kitaplarında yer almadığı görülmüştür. Bunun yanında okuma kitaplarında ikilemelerin ve deyimlerin yer aldığı ancak bunların dil seviyelerine göre kitaplarda düzenli bir dağılım göstermediği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Words have an important function in teaching a language. Words and phrases are essential elements in terms of both language use and the transfer of rules in foreign language learning process. The teaching of dichotomy, idioms and proverbs, which are the elements of vocabulary in teaching Turkish to foreigners, has an important place both in developing vocabulary and providing cultural transfer. How much and when to teach words is an important issue. It is necessary to determine which dichotomy, idioms and proverbs should be taught at which language level. In this study, it is aimed to identify the dichotomies, idioms and proverbs in Turkish graded readers for foreigners and to analyze their frequency and distribution by level. For this purpose, the dichotomy, idioms and proverbs in 8 Turkish graded readers for foreigners at A1, A2, B1, B2, and C1 levels published by Erdem Publications have been analyzed for this study that employs document analysis as research design. As a result of the content analysis, it has been observed that proverbs are not included in the readers. In addition, it has been found that the dictohomy and idioms have been included in the readers, but they do not show a regular distribution by language levels.

Keywords