Yabancı Dil Öğretiminde Yansıtıcı Öğretim Tekniklerinin Eleştirel Okuma Becerisine Etkileri,
Effects of Reflective Teaching on Critical Reading Skills in Foreign Language Teaching

Author:

Number of pages : 38-50

Abstract

“Yansıtıcı öğretim” günümüzde yaygın şekilde kullanılan bir kavram olup profesyonel ve çağdaş eğitimin doğası ile ilgili tartışmalarda sıklıkla yer bulmaktadır. Öğretmen kalitesi ve öğretmen eğitimi ile ilgili olan bu terim basitçe öğretim sürecinde ve sonrasında, öğretim ortamında neler olup bittiğini düşünmek ve bu düşünceler doğrultusunda birtakım değişiklikler yapmak olarak ifade edilebilir. Yabancı dil öğretimi bağlamında ele alındığında yansıtıcı öğretim öğrenme-öğretme ortamlarını destekleyen bir süreç olarak düşünülebilir. Aynı şekilde, yine yabancı dil öğretiminde eleştirel okuma becerileri öğrenenlere okuduğunu anlama ve analiz etme olanakları sunar. Böylelikle, akademik açıdan bakıldığında eleştirel okuma öğrenmeyi destekleyerek okuduğunu anlama stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlar. Bu çalışmada yansıtıcı öğretim kavramının özü ve yansıtıcı öğretim teknikleri üzerinde durulmuş yansıtıcı öğretim tekniklerinin yabancı dil öğretiminde öğrencilerin eleştirel okuma becerilerine etkileri incelenmiştir. Bu doğrultuda nitel veri toplama yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış öğrenci görüşmeleri ile toplanmış daha sonra içerik analizleri yapılarak yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

Today, “Reflective teaching” is a widely used concept and is quite common in discussions about the nature of professional and contemporary education. This term, which is related to the quality of the teacher and teacher education, can simply be defined as thinking about what is going on in the teaching environment and afterwards and making some changes in line with these thoughts. Within the context of foreign language teaching, reflective teaching can be considered as a process that supports learning-teaching environments. Similarly, in foreign language teaching, it provides opportunities for those who learn critical reading skills to understand and analyze their reading. Thus, from an academic perspective, critical reading contributes to the development of reading comprehension strategies by supporting learning. In this study, the essence of reflective teaching concept and reflective teaching techniques are emphasized and the effects of reflective teaching techniques on students' critical reading skills in foreign language teaching are examined. Accordingly, content analysis, which is one of the qualitative data collection methods, was used. The data were collected through semi-structured student interviews and analyzed and interpreted by the researchers.

Keywords