Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Öğrenme Amaçları ve Yeterliliklerine Yönelik Düşünceleri: Marmara Üniversitesi Örneği
Preservice Teachers’ Purposes of Foreign Language Learning and Thoughts on their Foreign Language Proficiency: Marmara University Sample

Author : Esra KERİMOĞLU -Levent DENİZ
Number of pages : 361-378

Abstract

Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültelerindeki yabancı dil öğretmenliği bölümleri dışındaki bölümlerde öğrenim gören öğretmen adaylarının yabancı dil öğrenmeye yönelik düşüncelerinin, yeterliklerinin ve amaçlarının belirlenmesidir. Araştırmada karma yöntem araştırması desenlerinden açıklayıcı sıralı desen kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2018-2019 eğitim-öğretim yılları arasında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarından oluştururken örneklemini ise, son sınıfta öğrenim görmekte olan 9 farklı bölümden 265 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın nitel boyutunda ise, nicel kısımdaki anketi dolduran öğretmen adayları arasından gönüllü olan 11 öğretmen adayıyla görüşme yapılmıştır. Araştırmada araştırmacılar tarafından geliştirilen “Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Öğrenmeye Yönelik Yaşantıları Anketi” ve anketten elde edilen bulgular da dikkate alınarak yarı yapılandırılmış bir görüşme formu veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının gerek öğretmenlik mesleği için gerekse lisansüstü eğitime devam edebilmek için yabancı dil bilmenin gerekli olduğu görüşünde oldukları belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu en iyi bildikleri dilin İngilizce olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının çoğu; okuma, yazma ve dinleme becerisinde genel olarak kendilerini kısmen yeterli olarak görmelerine rağmen konuşma becerisinde çoğunluk kendini az yeterli görmektedir. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının çok azı uluslararası yabancı dil sınavına girmiş ve uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sertifikasına sahiptir. Ayrıca, girdikleri ulusal yabancı dil sınavlarında da başarılı olamadıkları görülmektedir.

Keywords

Yabancı dil öğretimi, yabancı dil yeterlilikleri, öğretmen adayları, karma yöntem.

Read: 320

Download: 107