Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Öğrenme Amaçları ve Yeterliliklerine Yönelik Düşünceleri: Marmara Üniversitesi Örneği

Author:

Year-Number: 2020-8.2
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 361-378
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültelerindeki yabancı dil öğretmenliği bölümleri dışındaki bölümlerde öğrenim gören öğretmen adaylarının yabancı dil öğrenmeye yönelik düşüncelerinin, yeterliklerinin ve amaçlarının belirlenmesidir. Araştırmada karma yöntem araştırması desenlerinden açıklayıcı sıralı desen kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2018-2019 eğitim-öğretim yılları arasında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarından oluştururken örneklemini ise, son sınıfta öğrenim görmekte olan 9 farklı bölümden 265 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın nitel boyutunda ise, nicel kısımdaki anketi dolduran öğretmen adayları arasından gönüllü olan 11 öğretmen adayıyla görüşme yapılmıştır. Araştırmada araştırmacılar tarafından geliştirilen “Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Öğrenmeye Yönelik Yaşantıları Anketi” ve anketten elde edilen bulgular da dikkate alınarak yarı yapılandırılmış bir görüşme formu veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının gerek öğretmenlik mesleği için gerekse lisansüstü eğitime devam edebilmek için yabancı dil bilmenin gerekli olduğu görüşünde oldukları belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu en iyi bildikleri dilin İngilizce olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının çoğu; okuma, yazma ve dinleme becerisinde genel olarak kendilerini kısmen yeterli olarak görmelerine rağmen konuşma becerisinde çoğunluk kendini az yeterli görmektedir. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının çok azı uluslararası yabancı dil sınavına girmiş ve uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sertifikasına sahiptir. Ayrıca, girdikleri ulusal yabancı dil sınavlarında da başarılı olamadıkları görülmektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the thoughts, proficiencies and purposes of learning a foreign language of the preservice teachers who study in departments other than the foreign language education department at faculties of education. The sequential descriptive pattern one of the mixed method research patterns has been used in the research. The population of the study has consisted of preservice teachers studying at Marmara University Atatürk Faculty of Education between the 2018-2019 academic years, and the sample of the research consists of 265 preservice teachers from 9 different departments studying in the last year. In the qualitative part of the research, 11 preservice teachers have been interviewed among the preservice teachers who completed the questionnaire. As data collection tools, which are developed by the researchers, both a questionnaire titled “Questionnaire on Preservice Teachers' Experiences about Foreign Language Learning” and a semi-structured interview form created by considering the questionnaire findings are used. In conclusion, it has been deduced that preservice teachers supported the opinion that it is necessary to learn a foreign language both for teaching profession and to access postgraduate education. The great majority of preservice teachers have stated that they are more proficient in English than other languages. Although most of the preservice teachers have asserted that mostly considered their reading, writing and listening skills as somewhat proficient, most of them considered their speaking skills as little sufficient. The minority of the preservice teachers participated in the research took international exams and received foreign language certificates internationally recognized. In addition, it has been understood that most of them failed in the national foreign language exams they took.

Keywords