Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kitaplarının Çoklu Zekâ Kuramı Açısından İncelenmesi (İstanbul Yabancılar İçin Türkçe B1-B2 Kitap Seti Örneği)

Author:

Year-Number: 2020-8.2
Number of pages: 44-52
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapılandırmacı yaklaşımla beraber, eğitim ortamları ile birlikte yabancı dil olarak Türkçe öğretim ortamlarında da birçok yeni yönelimler, yöntem ve teknikler kullanılmaya başlanmıştır. Bireylerin öğrenme hızları, problem çözme becerileri, algılama biçimleri, anlama kapasiteleri arasındaki farklar, zekâ kavramının tek olmadığını, farklı öğrenme alanlarını da içinde barındırdığını göstermiştir. Bu düşünceden hareketle 1983’te Howard Gardner tarafından çoklu zekâ kuramı ortaya atılmıştır. Bu kuram, her bireyin farklı derecelerde çeşitli zekâlara sahip olduğunu ileri sürmektedir. Araştırmada, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kitaplarını çoklu zekâ kuramı açısından incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Kültür Sanat Basımevi tarafından hazırlanan, İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Kitap seti, ders ve çalışma kitapları (B1-B2) incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden, betimsel analiz yöntemine uygun olarak doküman inceleme tekniği kullanılmıştır. Doküman inceleme, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Araştırmanın bulgularından hareketle, ders ve çalışma kitaplarının her iki seviyede de en fazla mantıksal-matematiksel zekâ türünün kullanıldığı görülürken en az doğacı zekâ ve görsel uzamsal zekâ türünün kullanıldığı tespit edilmiştir. Buna ek olarak kitaplarda, özedönük ve bedensel-kinestetik zekâ türlerinin hiç kullanılmadığı, ulaşılan diğer sonuçlar arasındadır.

Keywords

Abstract

Together with the constructivist approach, many new trends, methods and techniques have been used in Turkish teaching environments as a foreign language as well as other educational environments. The differences in the individuals' learning speeds, problem-solving skills, perception styles, comprehension capacities showed that the concept of intelligence is not unique and encompasses different learning areas as well. Based on this idea, the multiple intelligence theory putting forth that each individual has various degrees of intelligence was introduced by Howard Gardner in 1983. In this study, it was aimed to examine the textbooks used to teach Turkish as a foreign language in terms of the multiple intelligence theory. To attain this goal, Istanbul B1-B2 level Turkish for foreigners book set (textbooks and workbooks) prepared by Kultur Sanat Printing House were analysed. In the resarch, document analysis technique was used in accordance with the descriptive analysis method, wich is one of qualitative resarch methods. The document analysis involves the analysis of written materials that contain information about the phenomenon or facts intended to be investigated. Based on the findings of the study, it was found that the most logical-mathematical intelligence type was used at the two levels in both textbooks and workbooks, while the least naturalistic intelligence and visual spatial intelligence type were used. It was also revealed that intrapersonal and bodily-kinaesthetic intelligence types were never used in the books.

Keywords