Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Deyimlerin Metinleştirilerek Öğretimi: C1 Seviyesi

Author:

Year-Number: 2020-8.2
Number of pages: 244-265
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Deyimler, Türkçenin söz varlığını oluşturan önemli kültür ögelerinden ve değerlerindendir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, kalıp sözler bakımından dünyadaki en zengin dillerden olan Türkçede yer alan deyimlerin öğreniminde yaşadığı zorluklar şimdiye kadar yapılan araştırmalar ile ortaya konulmuştur. Dil öğretimin aynı zamanda kültür öğretimi olduğunu da göz önünde bulundurduğumuzda, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde deyim öğretimi önem arz etmektedir. Bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğrenen C1 seviyesi öğrencilerinin, deyimleri hikâyeli olarak mı yoksa sadece anlamıyla mı öğretiminin daha etkili olacağını tespit etmektir. Yöntem olarak nitel araştırmanın eylem araştırması deseni kullanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 30 C1 seviyesi öğrencileri 15’i deney 15’i kontrol grubu olmak üzere ikiye ayrılmış ve bu öğrencilere, seçilen 20 deyim öntest ve sontest olarak uygulanmıştır. Ortaya çıkan sonuçlardan elde edilen veriler; cinsiyet, ülke gibi değişkenler açısından analiz edilmiş ve tablo halinde sunulmuştur. Çalışma sonucunda elde edilen veriler önceki çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Cinsiyet faktörünün öğrenmede herhangi bir fark oluşturmadığı, ülke bakımından önceki çalışmalara benzer sonuçların çıktığı görülmüş ve öğrencilerin öntest ile sontest değişimleri tabloda gösterilmiştir. Sonuç olarak deyimlerin hikâyeleri ile öğretilmesinin sadece anlamı ile öğretilmesine göre daha etkili olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

Idioms are important cultural elements and values that make up the word ingof Turkish. The difficulties experienced by foreign students in the learning of phrases in Turkish, one of the richest languages in the world in terms of mold words, have been revealed by the researches so far. When we consider that language teaching is also cultural teaching, it is important to teach idioms in Turkish teaching as a foreign language. In this study, it is to determine whether c1 level students who learn Turkish as foreign languages will be more effective to teach their idioms as stories or simply literally. The method uses the action research pattern of qualitative research. For this purpose, 30 C1 students were divided into 15 experiments and 15 control groups, and the selected 20 phrases were pre-tested and finaltest. Data from the resulting results; gender, country, such as variables analyzed and presented in a table. The data obtained as a result of the study was compared with previous studies. The gender factor did not make any difference in learning, similar results were produced in previous studies in terms of the country, and the pretest and finaltest changes of the students were shown in the table. As a result, it has been found that teaching idioms with their stories is more effective than simply teaching by its meaning.

Keywords