Dil Bilgisi Öğrenme Alanının Temel Dil Becerilerini Desteklemedeki İşlevi: Bir Durum Belirleme Çalışması
Function of Grammar Learning Domain on Support of Basic Language Skills: A Case Study

Author : Emrah ÖZGÜL -Ali GÖÇER
Number of pages : 24-35

Abstract

Bu araştırmada dil bilgisi öğrenme alanının temel dil becerilerini desteklemedeki işlevine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Buna yönelik olarak Yozgat ili Boğazlıyan ilçesinde görev yapan 20 Türkçe öğretmenine görüşme formu uygulanmıştır. Görüşme formu uygulanan öğretmenler arasından amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenen 5 Türkçe öğretmenine gözlem formu uygulanmıştır. Bu öğretmenlerin görev yaptıkları okullarda öğrenim gören 4 ortaokul öğrencisine de görüşme formu uygulanmıştır. Bunların yanı sıra öğrenci ders defterlerindeki notlar, öğrenci çalışma kitaplarındaki dil bilgisi etkinlikleri; öğretmenlere ait ders notları, çalışma yaprakları ve sınav kâğıtları doküman olarak incelenmiştir. Araştırmada elde edilen veriler, nitel veri analizi türlerinden betimsel analiz ve içerik analizi yaklaşımlarıyla değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda Türkçe öğretmenlerinin dil bilgisini ayrı bir derste ele aldıkları ve sadece yazma becerisiyle ilişkilendirebildikleri, metne dayalı dil bilgisi öğretimi uygulamalarında sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir. Öğretmenler, dil bilgisine ait kazanımları değerlendirirken yazma, okuma, konuşma ve dinleme gibi uygulama çalışmaları yerine çoktan seçmeli soruları tercih etmektedir.

Keywords

Dil bilgisi, temel dil becerileri, Türkçe eğitimi

Read:

Download: