2019 - LGS Türkçe Sorularının Okunabilirlik Açısından İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2020-8.3
Number of pages: 200-206
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada belirli dersler çerçevesinde ortaokul kazanım ve becerilerinin ölçülmesine dayalı uygulanan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) bünyesinde yer alan Türkçe sorularının okunabilirlik düzeyleri incelenmiştir. Çalışmanın amacı, 2019-LGS Türkçe sorularının okunabilirlik düzeylerini incelemektir. Sorulardaki okunabilirlik seviyelerini belirlemek amaçlı Ateşman’ın (1997) Flesch'in Okuma Kolaylığı Formülünden Türkçeye uyarlanan kelime ve cümle uzunluğuna dayanan formülü ve Çetinkaya-Uzun (2010) Formülü kullanılmıştır. Araştırma nicel olarak tasarlanmıştır. LGS sorularının incelenmesi amacıyla doküman incelemesi kullanılmıştır. Sınav toplam 20 Türkçe sorusunu içermektedir. Verilen analizinde betimsel istatistikten yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre soruların Ateşman Formülüne göre okunabilirlik düzeyi %60 oranında “Orta Okuma Düzeyi”, Çetinkaya-Uzun Formülüne göre ise %55 oranında “Eğitsel Düzey” ağırlıklı olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the readability levels of the Turkish questions in the High School Pass Exam (LGS), which are based on the measurement of secondary school attainment and skills within the framework of certain courses, were examined. The aim of the study is to examine the readability levels of 2019-LGS Turkish questions. In order to determine the readability levels in the questions, Ateşman's (1997) Formula based on the length of words and sentences adapted to Turkish and Çetinkaya-Uzun (2010) Formula were used from Flesch's Ease of Reading Formula. The research is designed quantitatively. Document review was used to investigate LGS questions. The exam includes a total of 20 Turkish questions. Descriptive statistics were used in the analysis given. According to the results of the study, it was determined that the readability level of the questions was 60% “Medium Reading Level” and 55% “Educational Level” according to the Çetinkaya-Long Formula.

Keywords