Türkmen Halk Masallarına Ait Kültürel Unsurları Çevirmede Kullanılan Gramerle İlgili Yöntemler

Author:

Year-Number: 2020-8.2
Number of pages: 472-480
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Masallar, toplumların yaşayışını, gelenek ve göreneklerini günümüze taşıyan sözlü edebiyatın en önemli ürünlerinden biridir. Bunun yanı sıra masallar, toplumun diğer değer yargılarının da gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli role sahiptir. Türk masalları, eğlenmek veya güzel zaman geçirmek amacıyla anlatılsa da aslında dinleyenlere iyilerin kazandığını, kötülerin mutlaka kaybettiğini ve cezalandırılacağını anlatmanın en etkili aracıdır. Masalların kendine özgü bir dili vardır ve bu (kaynak) dil, başka bir dile çevrilirken ya da aktarılırken, dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Buradaki amaç, hem asıl metnin dil yapısını korumak hem de metindeki coşkuyu, esrarengizliği, kültürel özellikleri olduğu gibi aktarabilmektir. Türkmen halk masalları; söz varlığı, üslup ve gramer açısından farklı özelliklere sahiptir. Bilindiği gibi, Türkmen halk masalları; öykü açısından devamlılığı olan ve coşkulu bir eser olması nedeniyle de okurların dikkatini çekebilen bir edebi türdür. Söz konusu çalışmada, Türkmen halk masallarından İngiliz diline çevirisi yapılan masal örnekleri incelenecek ve bu çevirilerde kullanılan yöntemler ele alınacaktır. Bu yöntemler, maddeler halinde, Grammatik ýerini doldurma (Gramer Birliklerinin Yerini Doldurma), Dessury kesgitlemeler (Özel Açıklamalar), Grammatik arhaizmler (Gramer Arkaizmler), Atributiw söz düzümleri (Atributif Tamlamalar), Eksplikasiýa (Özel Yapısal Değişim), Grammatik gaýtalamalar (Gramerle İlgili Tekrarlar) şeklindedir. Türkmen halk masallarına ait kültürel unsurlar, İngiliz diline aktarılırken kullanılan sadece leksikal düzeyde değil, gramer düzeyinde de kullanılan çeviri yöntemleri, örnekleri ile birlikte ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

Fairy tales are one of the most important products of oral literature that carry the life and traditions of the societies to the present. Besides, fairy tales play an important role in transferring other value judgments of the society to future generations. Turkish fairy tales are the most effective means of telling listeners that good people win, bad people lose and punish, even if they are told for fun or having a good time. Fairy tales have their own language, and there are some points to consider when translating or translating this (source) language into another language. The aim here is both to preserve the language structure of the original text and to convey the enthusiasm, mysteriousness and cultural features in the text as it is. Turkmen folk tales; The vocabulary has different characteristics in terms of style and grammar. As it is known, Turkmen folk tales; It is a literary genre that is continuous in terms of stories and can attract the attention of readers due to its enthusiasm. In this study, examples of fairy tales translated from Turkmen folk tales into English will be examined and the methods used in these translations will be discussed. These methods include Grammatic Filling (Substitution of Grammar Units), Dessury sections (Special Explanations), Grammatic arhaisms (Grammar Archaysms), Atributiw syntaxes (Atributive Completions), Explicitism (Special Structural Change), Grammatic assumptions (Grammatical Related). Repeats). Cultural methods belonging to Turkmen folk tales will be handled together with examples of translation methods used not only at the lexical level but also at the grammar level.

Keywords