Dinleme Becerisine Yardımcı Olarak VoScreen: Dijitalleşmiş Bir Öğrenme Deneyimi
VoScreen As A Listening Aid: A Digitalized Learning Experience

Author : Ecem EKİNCİ -Mithat EKİNCİ
Number of pages : 100-117

Abstract

İngilizce öğrenme her zaman için teknolojiye dayalı ve mobil öğrenme için bir odak olmuştur. Şimdilerde dil öğrenimi sürecinde mobil uygulamalardan yararlanma çok yaygınlaşmıştır çünkü öğrenenlerin ihtiyacı olan pek çok otantik aktivite ve sık tekrar şansı sunmaktadırlar. Popüler bir mobil uygulama olan VoScreen çeşitli yaş ve yeterlilikteki öğrenenlere pek çok yararlı özellikler içermektedir. Uygulamada ünlü filmlerden, TV dizilerinden veya reklamlardan kırpılan çok sayıda video materyali ile öğrencilere, özellikle dinleme yeterliliği olmak üzere dil becerilerini geliştirmelerini sağlayan çok sayıda görsel-işitsel materyal sağlanmaktadır. VoScreen'in bu özelliklerini göz önünde bulundurarak, bu çalışma İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen başlangıç ve orta seviye öğrencileri arasında Vo-Screen kullanımına yönelik dinleme yeterliliklerini geliştirme aracı olarak algıları açısından farklılıkları bulmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın katılımcıları, dil yeterlilik düzeyleri dikkate alınarak 2 farklı gruba ayrılan 30 yabancı dil hazırlık öğrencisidir. Her grup, sekiz hafta boyunca dinleme yeterliliklerini desteklemek için VoScreen uygulamasını kullanmıştır. Çalışma döneminin sonunda öğrencilerden, algılarındaki farklılıkları ortaya çıkarmak için bir algı anketi ve teknoloji farkındalığı anketi doldurmaları istenmiştir. Ayrıca, öğrenci görüşleri hakkında derinlemesine bilgi edinmek için araştırmacılar tarafından yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Çalışma sonucu, farklı yeterlilik seviyesindeki öğrencilerin algıları arasında anlamlı bir fark olmadığını ortaya koymuştur. Çalışma ayrıca, öğrencilerin VoScreen kullanımının kendileri için birçok fayda sağladığını düşündüğünü ve etkili bir dinleme yardımcısı olduğunu ortaya koymuştur.

Keywords

VoScreen, dinleme becerileri, mobil öğrenme, mobil uygulamalar, teknoloji kabul modeli

Read:

Download: