Türkiye’de İngilizceyi Yabanci Dil Olarak Öğreten Eğitmenlerin Mesleki Kimliklerini Araştırma

Author:

Year-Number: 2020-8.4
Number of pages: 146-158
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mevcut literatürde eğitim düzeylerinde öğretmenlerin mesleki kimliğinin evrensel olarak kabul edilmiş kavramsallaştırılması veya tanımlanması olmaması, öğretmenlerin mesleki kimliğini keşfetmeyi zorlaştırmaktadır. Öğretmenlerin mesleki kimliği, yalnızca öğretmenlerin kendilerini sosyal bağlamlarıyla devam eden etkileşimlerine ilişkin yorumlarına dayanarak öğretim profesyonelleri olarak görmelerini değil, aynı zamanda hedeflerine ulaşmak için ajans kullanmalarını da sağlar (Beijaard ve ark., 2004). Bu temel unsurları göz önünde bulundurarak, bu makale Türkiye'deki 15 EFL eğitmeninin mesleki kimliklerini incelemeyi amaçlamıştır. Bu tanımlayıcı çalışmada katılımcılar amaç doğrultusunda seçilmiştir. Noi et'den uyarlanmış 40 maddelik 5 noktalı Likert ölçeği anketi. al. (2016) EFL eğitmenlerinin mesleki kimliklerini bu yönlere göre ortaya çıkarmak için kullanıldı; (1) öğretim inançları, (2) profesyonel sosyalleşme, (3) kariyer ilerlemesi ve (4) mesleki yeterlilik. Anketten elde edilen nicel verileri sürdürmek için, Kuhn ve McPharland (1954) tarafından Twenty Statements Test (Tst), kodlama ve kategorize etme sonucunda anahtar kavramları işletmek için uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçları, EFL eğitmenlerinin güçlü öğretim inançlarına, daha yüksek mesleki sosyalleşme oranlarına ve kariyer ilerlemesine karşı büyük bir hevese sahip olduklarını ve kurumlarından daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını ortaya koymuştur. Öte yandan, EFL eğitmenlerinin çoğunluğu kendilerini danışman olarak algılarlar ve enstitülerinde adaletsizlik olduğunda daha az değerli ve demotivasyon hissederler.

Keywords

Abstract

The fact that there is no universally agreed conceptualization or definition of the professional identity of teachers across education levels in the existing literature makes it difficult to explore teachers’ professional identity. Teachers’ professional identity embodies not only how teachers see themselves as teaching professionals based on their interpretations of their continuing interactions with their social contexts, but also allow them to exercise agency to pursue their goals (Beijaard et al., 2004). Bearing these essential elements in mind, this paper aimed to examine the professional identities of 15 EFL instructors in Turkey. In this descriptive study, the participants were selected purposively. A 5-point Likert scale questionnaire with 40 items adapted from Noi et. al. (2016) was utilized to reveal EFL instructors’ professional identities based on those aspects; (1) teaching beliefs, (2) professional socialization, (3) career progression and (4) professional competence. To sustain the quantitative data derived from the questionnaire, Twenty Statements Test (TST) by Kuhn and McPharland (1954) was implemented to operationalize key concepts as a result of coding and categorizing. The results of the study revealed that EFL instructors have strong teaching beliefs, higher rates of professional socialization and a great extent of eagerness toward career progression whereas they need more support from their institutions. On the other hand, the majority of the EFL instructors perceive themselves as mentors, and they feel less valuable and demotivated when there is unfairness in their institutes.

Keywords