Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sesletim ve Etkileşim Odaklı Konuşma Görevleri
Pronunciation and Interaction Based Speech Tasks in Teaching Turkish As A Foreign Language

Author : Duygu Ak BAŞOĞUL -Cansu AKSU RAFFARD
Number of pages : 80-99

Abstract

Bu çalışmanın amacı; Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dil öğrenicilerinin konuşma becerilerinin gelişimine katkı sunmak amacıyla sesletim ve etkileşim odaklı konuşma görevlerini içeren ders malzemeleri geliştirmektir. Söz konusu konuşma görevleri, sesletim öğretimi sürecinin yoğun olarak gerçekleştiği ve pekiştirildiği düzeyler olan A1-A2 düzeyleri için hazırlanmıştır. Üzerine çalışılacak sesler ise dil öğrenicilerinin sıklıkla sorun yaşamakta olduğu e, ı, i, o, ö, u, ü ünlü sesleri, ğ yazıbirimi ve ç, c, s, ş ünsüz sesleridir. Bilişsel sürece dayalı olup iletişimsel dili önceleyen, diğer dil becerileriyle ilişkilendirilme, anlaşılabilirlik, dil öğreticilerine etkili bir destek sunma gibi ilkeleri benimseyen işe/göreve dayalı yaklaşım, ders malzemeleri hazırlanırken temel alınan yaklaşımdır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde de deneyimi bulunan araştırmanın yazarları tarafından geliştirilen ders malzemelerinin son hâli 4 alan uzmanı ve 2 akran (meslektaş) değerlendirmesine tabi tutulmuştur. Alınan dönütler doğrultusunda ders malzemeleri ne son biçimi verilmiş, ardından görevlerin uygulanışına yönelik dil öğreticilerine önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, sesletim, görev odaklı yaklaşım, konuşma becerisi.

Read:

Download: