Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sesletim ve Etkileşim Odaklı Konuşma Görevleri

Author:

Year-Number: 2020-8.3
Number of pages: 80-99
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı; Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dil öğrenicilerinin konuşma becerilerinin gelişimine katkı sunmak amacıyla sesletim ve etkileşim odaklı konuşma görevlerini içeren ders malzemeleri geliştirmektir. Söz konusu konuşma görevleri, sesletim öğretimi sürecinin yoğun olarak gerçekleştiği ve pekiştirildiği düzeyler olan A1-A2 düzeyleri için hazırlanmıştır. Üzerine çalışılacak sesler ise dil öğrenicilerinin sıklıkla sorun yaşamakta olduğu e, ı, i, o, ö, u, ü ünlü sesleri, ğ yazıbirimi ve ç, c, s, ş ünsüz sesleridir. Bilişsel sürece dayalı olup iletişimsel dili önceleyen, diğer dil becerileriyle ilişkilendirilme, anlaşılabilirlik, dil öğreticilerine etkili bir destek sunma gibi ilkeleri benimseyen işe/göreve dayalı yaklaşım, ders malzemeleri hazırlanırken temel alınan yaklaşımdır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde de deneyimi bulunan araştırmanın yazarları tarafından geliştirilen ders malzemelerinin son hâli 4 alan uzmanı ve 2 akran (meslektaş) değerlendirmesine tabi tutulmuştur. Alınan dönütler doğrultusunda ders malzemeleri ne son biçimi verilmiş, ardından görevlerin uygulanışına yönelik dil öğreticilerine önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to develop speech and interaction based speech materials in order to contribute to the development of speech skills of language learners in teaching Turkish as a foreign language. The tasks are prepared for the A1-A2 levels, which are the levels where the pronunciation teaching process is carried out intensively. The sounds to be studied which are often the problems of language learners, are the vowels of e, ı, i, o, ö, u, ü; ğ grapheme and the consonants of ç, c, s, ş. Task-based approach, which adopts principles such as associating with other language skills, intelligibility, providing efficient support to language teachers, is based on cognitive process and prioritizes communicative language. The course materials developed by the authors who have experience in teaching Turkish as a foreign language were presented to the evaluation of 4 field experts and 2 peers. In line with the feedback received, the course materials were finalized and suggestions were made to the language teachers for the implementation of the tasks.

Keywords