A Case Study: Upon an English Course Prepared by Understanding by Design (UbD) with 6th Grade Students
A Case Study: Upon an English Course Prepared by Understanding by Design (UbD) with 6th Grade Students

Author : Hüma BAL NAYMAN -Kerem NAYMAN - Sertel ALTUN
Number of pages : 118-135

Abstract

Bu araştırmanın amacı, hedefi gerçek hayatı sınıf ortamına taşımak olan anlamaya dayalı öğretim tasarımı modeli ile hazırlanmış İngilizce derslerinin öğrencilerin başarıları üzerinde bir etkiye sahip olup olmadığını tespit etmek ve öğrencilerin derse ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul’da yer alan bir özel ortaokulda 6. sınıfta öğrenim gören 13 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma durum çalışması desenine uygun olarak tasarlanmıştır. Araştırmada nitel ve nicel veri toplama araçlarından yararlanılmıştır. Öğrencilerin başarı düzeylerini belirlemek için ön test ve son test uygulanmıştır. Nicel verilerin analizinde, parametrik olmayan testlerden Wilcoxon testi uygulanmıştır. Nitel veriler, öğrencilerin tasarım sonunda ortaya koyduğu ürünler, sonrası yarı yapılandırılmış gözlem soruları ve öğrencilerle yapılan odak grup görüşmeleri aracılığıyla elde edilmiştir. Öğrencilerin performans ürünleri uzman görüşü alınarak hazırlanan performans standartlarına göre değerlendirilmiştir. Nitel verilerden gözlem notlarının analizi için betimsel analiz, odak görüşmeden elde edilen verilerin analizi için içerik analizi uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilere uygulamanın başında ve sonunda uygulanan başarı testlerinde anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Gözlem ve görüşmelerin sonucunda ise öğrencilerin anlamaya dayalı tasarım süreci boyunca uygulanan farklılaştırılmış öğretim teknikleri, eğitsel oyunlar, videolar, şarkılar gibi etkinliklerin öğrencilerin derse olan tutumunu olumlu yönde değiştirdiği gözlemlenmiştir. Tasarım sürecinde yer alan uygulamalardan biri olan İngilizce dersinin okulun spor sahasında işlenmesi öğrencilerin derse karşı ilgisini artıran unsurlar arasında en etkilisi olduğu tespit edilmiştir. Farklı materyallerin kullanılması ve ders ortamının farklılaştırılması, öğrencilerin derse olan ilgi ve motivasyonlarını artırdığı, buna bağlı olarak da ders başarılarının yükselmesine yardımcı olduğu sonucuna varılmıştır. Böylelikle bu araştırmada, anlamaya dayalı tasarım modelinin, eğitim sürecine olan olumlu katkısı ortaya çıkmıştır.

Keywords

Anlamaya dayalı tasarım; öğrencilerin görüşleri; öğrencilerin başarısı; anlamlı öğrenme; öğretim tasarımı

Read:

Download: