A Case Study: Upon an English Course Prepared by Understanding by Design (UbD) with 6th Grade Students

Author:

Number of pages: 118-135
Year-Number: 2020-8.3

Abstract

Bu araştırmanın amacı, hedefi gerçek hayatı sınıf ortamına taşımak olan anlamaya dayalı öğretim tasarımı modeli ile hazırlanmış İngilizce derslerinin öğrencilerin başarıları üzerinde bir etkiye sahip olup olmadığını tespit etmek ve öğrencilerin derse ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul’da yer alan bir özel ortaokulda 6. sınıfta öğrenim gören 13 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma durum çalışması desenine uygun olarak tasarlanmıştır. Araştırmada nitel ve nicel veri toplama araçlarından yararlanılmıştır. Öğrencilerin başarı düzeylerini belirlemek için ön test ve son test uygulanmıştır. Nicel verilerin analizinde, parametrik olmayan testlerden Wilcoxon testi uygulanmıştır. Nitel veriler, öğrencilerin tasarım sonunda ortaya koyduğu ürünler, sonrası yarı yapılandırılmış gözlem soruları ve öğrencilerle yapılan odak grup görüşmeleri aracılığıyla elde edilmiştir. Öğrencilerin performans ürünleri uzman görüşü alınarak hazırlanan performans standartlarına göre değerlendirilmiştir. Nitel verilerden gözlem notlarının analizi için betimsel analiz, odak görüşmeden elde edilen verilerin analizi için içerik analizi uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilere uygulamanın başında ve sonunda uygulanan başarı testlerinde anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Gözlem ve görüşmelerin sonucunda ise öğrencilerin anlamaya dayalı tasarım süreci boyunca uygulanan farklılaştırılmış öğretim teknikleri, eğitsel oyunlar, videolar, şarkılar gibi etkinliklerin öğrencilerin derse olan tutumunu olumlu yönde değiştirdiği gözlemlenmiştir. Tasarım sürecinde yer alan uygulamalardan biri olan İngilizce dersinin okulun spor sahasında işlenmesi öğrencilerin derse karşı ilgisini artıran unsurlar arasında en etkilisi olduğu tespit edilmiştir. Farklı materyallerin kullanılması ve ders ortamının farklılaştırılması, öğrencilerin derse olan ilgi ve motivasyonlarını artırdığı, buna bağlı olarak da ders başarılarının yükselmesine yardımcı olduğu sonucuna varılmıştır. Böylelikle bu araştırmada, anlamaya dayalı tasarım modelinin, eğitim sürecine olan olumlu katkısı ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

This study aims to find out the effect of the English course designed with understanding by design on students' achievements, performances and opinions. The study was designed as a case study. The participants consisted of 13 sixth grade students in a private secondary school in Istanbul. Both qualitative and quantitative data collection tools were used. Quantitative data collection tool was performed in order to implement pretest and posttest. Since the number of the students in the classroom was not convenient to perform parametric tests, nonparametric test was implemented. There was no purpose of generalization in performing quantitative data since the tool used was nonparametric. The quantitative data were analyzed through Wilcoxon test. As for qualitative data; the performance products were evaluated according to the performance standards. Descriptive analysis was performed for the analysis of observation and content analysis was used for the analysis of the data obtained from the focus group interview. It was found that there was a significant difference in the achievement tests applied to the students at the beginning and at the end and the books and the traditional seating decrease students’ motivation. It was observed differentiated teaching techniques, games, videos and songs change the students' attitude towards the course. It was found that carrying out English in sports field was one of the most effective implementations to enhance students’ motivation. It was observed students' interest and motivation towards the course increased with the use of different materials and differentiation of the course environment; as a result, it was concluded that the success and motivation increased.

Keywords