Türkçe Öğretmen Adaylarının Bilim Algısı

Author:

Year-Number: 2020-8.3
Number of pages: 36-49
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmayla Türkçe öğretmen adaylarının bilim algısının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 39’u kadın, 14’ü erkek olmak üzere 53 Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencisine yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Bu formda öğretmen adaylarının bilime ilişkin algılarının niteliğinin belirlenmesine yönelik 9 soru bulunmaktadır. Bu bağlamda elde edilen sonuçlar şu şekilde ifade edilebilir. Katılımcılar, Türk bilim insanı denildiğinde akıllarına ilk gelen isimleri sırasıyla Aziz Sancar, İlber Ortaylı ve Halil İnalcık olarak yazmışlardır. Öğretmen adayları tarafından bilimin “uzaya, ağaca, çınara, kartopuna, yabancı dile ve galaksiye” benzetildiği görülmüştür. Araştırmada katılımcılardan bilim denilince zihinlerinde oluşan çağrışımlara ilişkin resimler yapmaları da istenmiştir. Bu resimlere bakıldığında teknolojik ürünlerin, laboratuvarlar ve laboratuvar malzemelerinin daha çok çizildiği görülmüştür. Ayrıca katılımcılar bir bilim insanı olsalar sırasıyla tıp, uzay ve eğitim alanında çalışmak istediklerini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte Türkçe öğretmeni adaylarının yarıdan fazlasının kendisini bilimsel olarak değerlendirmediği, Türkiye’de bilime önem verilmediğini düşündükleri anlaşılmaktadır. Öğretmen adaylarının dünya ülkeleri arasında Amerika ve Japonya’yı en üst iki sırada bilimsel olarak değerlendirdikleri görülmüştür.

Keywords

Abstract

It was aimed that determine the science perception of Turkish teacher candidates with this research. For this purpose, a semi-structured interview form was applied to 53 Turkish Language Education students, 39 of whom were women and 14 were men. There were 9 questions in the semi-form in order to find out the quality of pre-service teachers’ perceptions of science. Meanwhile the results obtained can be expressed as follows. The participants wrote the first names that came to mind when Turkish scientists were mentioned, as Aziz Sancar, İlber Ortaylı and Halil İnalcık respectively. It was observed by the teacher candidates that science is compared to “space, tree, plane, snowball, foreign language and galaxy”. In the research, the participants were also asked to draw pictures about connotations formed in their minds when science is mentioned. Looking at these pictures, it was seen that technological products, laboratories and laboratory materials were drawn more. In addition, the participants stated that they would like to work in medicine, space and education respectively, if they were a scientist. However itself as the scientific evaluation of more than half of Turkish teacher candidates, it is understood to consider whether emphasis on science in Turkey. It has been observed that teacher candidates evaluate USA and Japan scientifically in the top two ranks among the countries of the world.

Keywords