İlkokul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2020-8.4
Number of pages: 81-91
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir konuyu farklı yönlerden ele alabilme, objektif olma, akıl yürütme, argümanların geçerliliğine karar verme, problem çözme, iddiaları kanıtlarla destekleme gibi süreçlerden oluşan eleştirel düşünme becerisi çağımız insanının en çok ihtiyaç duyduğu becerilerden biridir. Çünkü bireyler günlük yaşamlarında radyo dinleme ya da televizyon izleme, gazete ya da kitap okuma, sosyal çevreleriyle sohbet etme, sosyal medya iletilerini okuma, alışveriş yapma vb. gibi eleştirel düşünme becerisini kullanmayı gerektiren faaliyette bulunmaktadır. Eleştirel düşünme becerisinin önemi dikkate alınarak bu araştırmada ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi; basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenen 190 erkek ve 219 kız olmak üzere toplam 409 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Veriler, Kişisel Bilgi Formu ve Eleştirel Düşünme Becerisi Testi kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik sonuçları, bağımsız gruplar için t-Testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Yapılan analizlerde SPSS programından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin orta düzeyde olduğu ve kız öğrenciler lehine anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. Öğrencilerin ebeveynlerinin öğrenim durumunun, eleştirel düşünme becerisi üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin bir aylık sürede okudukları kitap sayısının ve kütüphaneye üye olma durmlarının eleştirel düşünme becerisi üzerinde anlamlı düzeyde etkili olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Critical thinking skill, which consists of processes such as being able to deal with a subject from different angles, being objective, reasoning, deciding the validity of arguments, problem solving, and supporting claims with evidence, is one of the skills that modern people need most. Because individuals are able to listen to radio or watch television, read newspapers or books, chat with their social circles, read social media messages, shop, etc. in their daily lives. It has many activities. All of these activities require using critical thinking skills. Considering the importance of critical thinking skills, this study aims to examine primary school fourth grade students' critical thinking skills in terms of various variables. Descriptive survey model was used in the research. The sample of the study; It consists of 409 primary school fourth grade students, 190 boys and 219 girls, determined by simple random sampling method. The data were collected using the Personal Information Form and the Critical Thinking Skill Test. Descriptive statistics results, t-test for independent groups and one-way analysis of variance were used in analyzing the data. SPSS program was used in the analyzes. As a result of the research, it was seen that the critical thinking skills of the students were at a medium level and there was a significant difference in favor of female students. It was determined that the education level of the students' mothers and fathers had no effect on their critical thinking skills. It was determined that the number of books read by the students participating in the study in a month was significantly effective on critical thinking skills. However, it was determined that the critical thinking skills of the students who are members of the library are significantly higher than those who do not have a library membership.

Keywords