Sözlü Çevirmenliğe İlk Adım: SÖBES

Author:

Number of pages: 79-98
Year-Number: 2021-9.1

Abstract

Bu araştırmanın amacı, sözlü çevirmen adaylarının belirlenebilmesi için  bir sınav  geliştirmektir. Bu amaçla ilk olarak kazanımlar belirlenmiş ve kazanımlara uygun hazırlık, lisans 2. ve 4. sınıf seviyelerinde sorular hazırlanmıştır. Uzman görüşlerine başvurularak soru sayıları düzenlenmiştir. 2015-2016 öğretim yılında 45 kişilik öğrenci grubuna uygulanmıştır. Sınavın geçerliği ve güvenirliği incelenmiştir. Sınavın kapsam geçerliği için belirtke tablosu hazırlanmıştır. Soruların madde ayırt edicilik ve güçlük indeksleri hesaplanmış ve  t testi sonuçlarına bakılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler IBM SPSS 21 paket programı aracılığıyla istatistiki test ve analizler uygulanarak çözümlenmiştir. Ve çözümlenen veriler söz konusu istatistiksel test ve analizlerin bilimsel gereklilikleri doğrultusunda değerlendirilerek raporlanmıştır. İki grup ortancası arasındaki farklılığın anlamlılığının ölçümü için Mann-Whitney U Testi; Bir gruba ait iki farklı dönemde elde edilmiş ortancalar arasındaki farklılığın anlamlılığının ölçümü için Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. İstatistiksel veriler, önerilen sınavın sözlü çevirmen yetilerinin ortaya çıkartılmasında etkili olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to develop an exam so that interpreter candidates can be identified. For this purpose, first of all, learning outcomes were determined and questions were prepared at the preparatory classes and 2nd and 4th grade levels. The number of questions is organized by applying expert opinions. In the 2015-2016 academic year, it was applied to a group of 45 students. The validity and reliability of the exam were examined. A table of specificstions has been prepared for the scope of the exam. The item discrimination and difficulty indexes of the questions were calculated and the results of the t test were looked at. The data obtained in the research were analyzed by applying statistical tests and analyses through the IBM SPSS 21 package program. And the analyzed data were evaluated and reported according to the scientific needs of these statistical tests and analyses. Mann-Whitney U Test for measurement of the meaning of the difference between the median of two groups; The Wilcoxon Signed Rank Test was used to measure the difference in the difference between medians obtained in two different periods belonging to a group. Statistical data show that the recommended examination is effective in bringing out the skills of a interpreter.

Keywords