4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modeli Öğretiminin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Başarısına Etkisi

Author:

Year-Number: 2020-8.4
Number of pages: 19-40
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkçe Öğretmeni adaylarının yazma becerilerinin geliştirmek amacıyla bir eylem planı teklif edilen çalışmada 14 haftadan oluşan süreç için 7 uygulamayı kapsayan bir eylem planı hazırlanmıştır. Eylem planını boyunca öğrencilerin ihtiyaçlarından hareketle çalışmalar sürmüştür. Öğrencilerin yazma başarılarını değerlendirmek için uygulamalarda Karatay (2020) tarafından geliştirilen yaratıcı yazmayı değerlendirme ölçeğinden faydalanılmıştır. Süreç boyunca uygulanan planın hem grup hem de alandaki etkisini değerlendirebilmek için deney ve kontrol grubundan faydalanılmıştır. Araştırmanın deney grubunu Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı’nda eğitim gören 27 birinci sınıf öğrencisi, kontrol grubunu da Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde eğitim gören 30 Türkçe Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen verilerin dağılımların normalliğinin test edilmesi neticesinde parametrik olmayan testlerin kullanılmasına karar verilmiştir. Akademik başarı değişkeninde deney ve kontrol gruplarının ön test ve son test puanları arasında anlamlı farklılığa yönelik Wilcoxon testi kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının ön test puanları ile son test puanları arasında anlamlı farklılık gösterip göstermediğine yönelik Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Analizler neticesinde deney grubunun yazma başarısında özgünlük ve yaratıcılık, üslup, metin yapısı ve yazım, noktalama ve sayfa düzeni alt faktörlerinde son test lehine anlamlı farklılığa ulaşılmıştır. Deney- kontrol grubu mukayesesinde yine bütün bu kategorilerde deney grubu lehine anlamlı farklılığa ulaşılmıştır. Sonuçlar modelin Türkçe öğretmeni adaylarının yazma becerilerinin geliştirilmesi için faydalı olabileceğine işaret etmektedir.

Keywords

Abstract

This research aims to propose an action plan to improve the writing skills of Turkish teacher candidates. An action plan was prepared in 14 weeks and includes 7 applications. The studies were carried out based on the needs of the students. The creative writing assessment scale developed by Karatay (2020) was used in each application to evaluate the writing success of the students. The experimental and control groups were used to evaluate the effect of the plan applied throughout the action plan. The experimental group of the study consists of 27 first-year students studying at Yıldız Technical University Turkish Language Teaching Undergraduate Program, and the control group consists of 30 first-year Turkish Language Teaching students studying at Bolu Abant İzzet Baysal University. We decided to use nonparametric tests as a result of Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk analyzes, in which the normality of distributions of the data obtained in the study was tested. For the academic achievement variable, the Wilcoxon test was used to determine whether there was a significant difference between the pre-test and post-test scores of the experimental and control groups. To determine whether there is a significant difference between the pre-test scores of the experimental and control groups, Mann-Whitney U test was carried out. The Mann-Whitney U test was repeated to determine whether the post-test scores differ significantly between the experimental and the control group. As a result of the analysis of the research findings, a significant difference was found in favor of the posttest in the sub-factors of originality and creativity, style, text structure and spelling, punctuation, and page layout in the writing success of the experimental group. In the comparison of the experimental-control group, a significant difference was found in favor of the experimental group in all categories. The results show that the model can be useful for improving the writing skills.

Keywords