Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Konuşma Kavramına İlişkin Algılarının Çizdikleri Görseller Aracılığıyla İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2020-8.4
Number of pages: 1-18
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim, bireyin yaşantısını, algı dünyasını, tercihlerini şekillendiren bir süreçtir. Dil ve kültür olguları da bir milleti oluşturan değerlerin temelini oluşturur. Bir dili öğrenen birey; aynı zamanda o dilin ait olduğu kültür dünyasına, değerler ve inanç sistemine, düşünme ve algı biçimlerine de aşina olarak dil öğrenimiyle taşınan değerleri de içselleştirebilir. Dil öğreniminde Türkçe eğitiminin rolü, diğer disiplinlerden fazladır. Bu bağlamda, Türkçe derslerinde hem farklı türlerdeki metinler hem de dil bilgisi konuları aracılığıyla dört temel dil becerisi (dinleme/izleme, konuşma, okuma, yazma,) kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin dört temel dil becerisinden biri olan “konuşma” kavramına ilişkin algılarını çizdikleri görseller aracılığıyla belirlemektir. Araştırmanın örneklemini, Adıyaman ili Kahta ilçesinde bir ortaokulda öğrenim gören 81 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri “konuşma” denildiğinde öğrencilerin zihinlerinde oluşan imgeleri resmetmesiyle elde edilmiştir. Toplanan veriler, nitel araştırma yöntemlerinden “görsel analiz tekniği” kullanılarak değerlendirilmiştir. Görsellerin betimsel analizi yapıldığından araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden görsel analizle birlikte betimsel nitelik de taşımaktadır. Araştırmanın sonunda, öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun konuşmayla ilgili olumlu çağrışımlara sahip olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte 8. sınıf öğrencilerinin “konuşma” kavramını insan dışı varlıkların etkileşimi (konuşturma sanatı), akranla etkileşim, sanal etkileşim, insanın insan dışı varlıklarla etkileşimi, içsel konuşma, çözüm odaklı etkileşim, aile içi etkileşim, yetişkinle nasihat bağlamlı etkileşim, iş hayatında etkileşim, topluluk önünde konuşma (hitabet), konuşmanın geçirdiği evreler, sınıf içi etkileşim, beden diliyle etkileşim, ilk gramer konuşması (2-5 yaş),  sesin oluşumu (fizyolojik), etkileşim kurma araçları, ders disiplinini bozan etkileşim olarak algıladıkları tespit edilmiştir. Dinleme / izleme, okuma, yazma dil becerileriyle ya da dil bilgisi gibi öğrenme alanlarıyla ilgili görseller çizdirilerek öğrencilerin algılarının değerlendirilebileceği ise bu araştırmanın önerisidir. 

Keywords

Abstract

Education is a process that shapes an individual's life, perception of world and preferences. Language and cultural phenomena also form the basis of the values ​​that make up a nation. An individual who learns a language may also internalize the values ​​carried by that language as they become familiar with the related cultural world, values ​​and belief system, thinking and perception styles of that language. The role of Turkish education in language teaching is more significant compared to other disciplines. In this context, four basic language skills (reading, speaking, writing, listening / watching) are tried to be gained in Turkish classes with both different types of texts and grammar. Thus, the aim of this study is to determine the perceptions of secondary school students on the concept of speaking which is one of the four basic language skills. The sample of the study consists of 81 students studying at a secondary School in the province of Kâhta, Adıyaman. The research data were obtained by depicting the images formed in the students' minds when speaking was mentioned. The collected data were evaluated by using visual analysis technique, which is one of the qualitative research methods. Since the descriptive analysis of the visuals has been made, the research represents descriptive quality along with the visual analysis, which is one of the qualitative research methods. As a result of the research, it was determined that a big majority of the students formed positive associations with speech. Besides, it was found out that the 8th graders perceive the speech concept as the interaction of non-human beings (art of speaking), interaction with peer, virtual interaction, interaction of human with non-human beings, internal conversation, solution-oriented interaction, intra-family interaction, advisory interaction with adults, interaction in business life, public speaking (oratory), phases of speech, classroom interaction, interaction through body language, first grammatical speech (2-5 years old), sound formation (physiological), means of interaction, and interaction that disrupts the lesson discipline. This study suggests that the perceptions of students will be evaluated through their own drawings related to such skills as listening / watching, reading, writing, or such fields as grammar.

Keywords