Eba’da (Eğitim Bilişim Ağı) Yer Alan Türkçe Dersi İçeriklerinin Türkçe Öğrenme Alanlarıyla Uyumunun İstatistiki Açıdan İncelenmesi

Author:

Number of pages: 180-197
Year-Number: 2021-9.1

Abstract

Bu çalışmada Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’da yer alan Türkçe dersi içeriklerinin Türkçe Öğretim Programında yer alan öğrenme alanı kazanımlarına uyumu istatistiki açıdan incelenmiştir. Çalışmada yöntem olarak nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışmada veri olarak EBA’da yer alan “Dersler” bölümünden 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders içerikleri kullanılmıştır.  Veriler bakanlığın resmi öğrenme portalı olan eba.gov.tr internet adresi üzerinden doküman inceleme yöntemiyle toplanmıştır. Çalışmanın güvenirliği kodlayıcılar arasında uzlaşma yoluyla sağlanmıştır. Çalışma sonucunda ulaşılan verilere bakıldığında tüm sınıf düzeylerinde EBA Ders bölümünde yer alan içeriklerin öğrenme alanlarına oransal dağılımı ile Türkçe Öğretim programında yer alan kazanımların öğrenme alanlarına oransal dağılımı arasında uyumsuzluk olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte konuşma ve dinleme alanına ait içeriklerin yetersiz olduğu sonucuna varılırken içerik türlerine bakıldığında en fazla yer alan içerik türünün “alıştırma”, en az içerik türünün ise “tarama testi” olduğu saptanmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, the compatibility of Turkish course contents in Education Informatics Network (EBA) affiliated to the Ministry of National Education with the learning area gains in the Turkish curriculum was analyzed statistically. The case study was used as a method in the study, depending on the qualitative research approach. In the study, 5th, 6th, 7th and 8th grade Turkish course contents from the "Lessons" section in EBA were used as data. The data were collected through the document review method on the official learning portal of the ministry, eba.gov.tr. The reliability of the study was achieved by consensus between the coders. Considering the results obtained as a result of the study, it has been determined that there is a discrepancy between the proportional distribution of the contents in the EBA Course section to the learning areas at all grade levels and the proportional distribution of the acquisitions in the Turkish curriculum to the learning areas. In addition, it was also determined that the contents of the speaking and listening area were insufficient, and when the content types were examined, there were mostly "exercise" content, and least "subject test".

Keywords