Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Ders Kitaplarındaki Yönergelere Yönelik Öğretici Görüşleri: Temel Seviye

Author:

Year-Number: 2021-9.1
Number of pages: 198-214
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi amacıyla hazırlanan kitaplara bakıldığında “yönergeler” öğrencilerin Türkçe öğrenirken karşılaştıkları ilk metinlerdir. Dil öğretiminde ana unsur olarak nitelendirilen kitapların içerisinde yönergeler, öğrencilere ve öğretmenlere kılavuzluk etmektedir. Bu çalışmada Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yönergelerin yerini ve önemini belirlemek; temel seviyede, yönergelerde nasıl bir dil kullanılması gerektiğini tespit etmek amacıyla öğretim görevlilerinin görüşleri alınmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile yapılan araştırmada, 46 gönüllü katılımcının görüşlerine ulaşılmıştır. Çalışmanın verilerinden elde edilen sonuca göre, temel seviye yönergelerinde, emir kipi tekil ikinci şahısla çekimlenmiş fiillerin kullanılması uygun bulunmuştur. Temel seviyede hazırlanacak yabancı dil olarak Türkçe öğretim kitaplarında, “Oku ve yaz.”, “Dinle ve seç.”, “Bak ve anlat.” gibi basit yönerge ifadeleri; görevlerin, etkinliklerin öğrenciler tarafından anlaşılmasında kolaylık sağlayacaktır.  Her beceri için farklı görsellerden seçilecek yönerge yanı semboller, kelimelerin anlamlarını bilmeseler de öğrencilerin yönerge hakkında bir fikir edinmesine ve alıştırmaya odaklanmasına yardımcı olacaktır. Kitaplar sadece okullardaki, kurslardaki öğretim materyali olmayıp kendi kendine dil öğrenmek isteyenler için de yardımcı kaynak vazifesi taşımaktadır. Dolayısıyla yönergelerin açık ve anlaşılır olması gereklidir. Temel seviyede, özellikle alıştırma kitaplarında, öğrencilerin öğretmen yardımı olmaksızın anlayıp yapabilecekleri yönerge altı örneklere ve alıştırmalara mutlaka yer verilmesi önem arz etmektedir.

Keywords

Abstract

Looking at the books prepared for the purpose of teaching Turkish as a foreign language, “instructions” are the first texts that students encounter when learning Turkish. In the books, which are described as the main element in language teaching, instructions guide students and teachers. In this study, the opinions of the lecturers were taken to determine the place and importance of the instructions in teaching Turkish as a foreign language and to determine how the language should be used in the instructions at the basic level. In the case study conducted from qualitative research methods, the opinions of 46 volunteer participants were reached. According to the results obtained from the data of the study, it was found appropriate to use verbs whose command mode is inflected with the second person singular in the basic level instructions. Turkish as a foreign language to be prepared at the basic level in the teaching books, “Read and write.", "Listen and choose.", "Look and tell." simple directive statements such as; tasks, activities will provide convenience for students to understand. Instructions, as well as symbols that will be selected from different images for each skill, will help students get an idea of the instruction and focus on the exercise, even if they do not know the meaning of words. Books are not only teaching material in schools and courses, but also serve as an auxiliary resource for those who want to learn language on their own. Therefore, the instructions must be clear and clear. At the basic level, especially in exercise books, it is important to include six examples and exercises that students can understand and perform without the help of a teacher.

Keywords