Uluslararası Öğrenciler İçin Akademik Türkçe Ders İçeriği Hazırlanmasına Yönelik Bir Araştırma: İhtiyaçlar ve Öneriler

Author:

Number of pages: 156-179
Year-Number: 2021-9.1

Abstract

Türkiye’de üniversite düzeyinde öğrenim gören uluslararası öğrenci sayısı Yükseköğretim Kurulu’nun 2020 verilerine göre 185.001’dir. Uluslararası öğrenciler, üniversite eğitimlerine başlamadan önce, eğer Türkçe yeterlik sınavından yeterli başarıyı elde edemezler ise, Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde (TÖMER) iki akademik dönem boyunca Türkçe öğrenirler. Uluslararası öğrenciler bölümlerine başladıklarında, TÖMER’lerde iki dönem Türkçe öğrenmelerine rağmen akademik Türkçe konusunda dört dil becerisinde de zorluk yaşamaktadırlar. Bu araştırmanın temel amacı, Türkiye’de yükseköğretim seviyesindeki uluslararası öğrencilerin akademik Türkçe ihtiyaçlarını belirlemek ve belirlenen ihtiyaca göre akademik Türkçe dersi için literatürdeki tartışmalardan derlenerek hazırlanmış örnek bir ders içeriği sunmaktır. Bu araştırmada karma yöntem benimsenmiş ve açımlayıcı sıralı desen kullanılmıştır. Araştırmanın nicel kısmında, 462 uluslararası öğrenciye 5’li likert ölçeğinde anket uygulanmış ve anketten elde edilen veriler betimsel yöntemlerle incelenmiştir. Araştırmanın nitel kısmında ise 15 öğretim elemanı ile yarı yapılandırılmış form kullanılarak yüz yüze görüşme yapılmıştır. Elde edilen bulgulara yönelik örnek akademik Türkçe ders içeriği oluşturulmuştur.

Keywords

Abstract

In Turkey, the number of international students studying at the university level is 185,001 according to the Higher Education Council. Before starting their university education, international students are supposed to learn Turkish for two terms at the Turkish Learning, Research and Application Centers (TÖMER), if they cannot fulfill the requirement to pass the Turkish proficiency exam. When they start their departmental education, although they learn Turkish for two semesters at TÖMER, they have difficulty in all of the four language skills in aspect of academic Turkish. The main purposes of this research are to determine academic Turkish needs of international students at the universities in Turkey and to prepare a sample content for academic Turkish course in the light of the data obtained and previous research on academic language teaching. In this research, mixed method was adopted and the descriptive sequential design was used. In the quantitative part of the study, a 5-likert scale questionnaire was applied to 462 international students and the data obtained from the questionnaire were analyzed by descriptive methods. In the qualitative part of the study, face to face interviews were conducted with 15 instructors by using a semi-structured interview form. Sample academic Turkish course content was prepared in line with the findings obtained.

Keywords