Arapça Öğretmeni Yetiştirme Sürecinde Yaratıcı Drama

Author:

Year-Number: 2021-9.2
Number of pages: 20-34
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gerçek hayat olaylarının yahut konularının kurgu içerisine yerleştirilerek öğrenme-öğretme ortamına taşınması temeline dayanan Yaratıcı Drama “yöntemi” bireyin hayattan dersler alarak, bizzat hayatın içinde yer alarak ve uygulayarak öğrenmesini destekler. Özellikle yabancı bir dili gerçek kullanım ortamlarında, canlandırmalarda ve oyunlarda aktif katılımcı olarak edinmeyi destekleyen bu yöntemin, Arapça öğretimi yapan yükseköğretim programlarında kullanılması, gelecekte bu dilin öğretmenleri olarak meslek yaşamını sürdürecek olan öğretmen adaylarının hizmet öncesi mesleki ve alan gelişimleri açısından etkili, gerekli ve önemlidir. Sözü geçen etkinin, gerekliliğin ve önemin sebepleri, çeşitli öğretim düzeylerinde (ilk-orta-yüksek) çeşitli dillerin öğretimi ile ilgili dünya çapında birçok bilimsel çalışmayla ortaya koyulmuştur. Ancak Arap dilinin öğretimi yahut Arapça öğretmenlerinin mesleki gelişim sürecinde Yaratıcı Dramanın nasıl ve ne şekilde kullanılabilir olduğu ve ne gibi sonuçlara götürdüğü konusundaki akademik incelemelerin sayısı, özellikle ülkemizde, yok denecek kadar azdır. Bu problem durumunun bir anlamı, Arapça öğretimi alanında Yaratıcı Dramanın başarılı uygulamalarından yararlanmıyor olmamız; diğer bir anlamı ise Yaratıcı Dramanın Arapça öğretim ortamlarında uygulanması konusunda bilgi donanımı olarak yetersiz olmamızdır.

Bahsedilen problem durumlarını ortadan kaldırmaya yardımcı olmak için bir öneri niteliğinde olan bu çalışma, gelecekteki meslekleri olan Arapça öğretmenliğini icra ederken bu yöntemi efektif bir biçimde kullanabilmeleri adına özellikle “Arapça öğretmeni adaylarına” odaklanmaktadır. Arapça öğretmen adaylarının öğrenme-öğretme ortamlarına Yaratıcı Drama dâhil edildiği halde hem öğrenci olarak bu yöntemle mesleki ve alan gelişimleri konusunda ne gibi olumlu kazanımlar edineceklerine bakılacaktır.

Bu bağlamda öncelikle Arapça Öğretmenliği programlarının ders paketleri incelenerek drama derslerinin müfredatlarda yer alıp almadığı incelenmiştir. Ardından yapılandırılmamış görüşme yöntemiyle öğretim elamanlarıyla görüşülmüş, drama derslerinin uygulanırlığına bakılmıştır. Böylece dramanın Arapça öğretmeni yetiştirme sürecindeki güncel durumu ortaya koyulmuştur. Sonrasında dünyada dil öğretim müfredatlarına yön vermiş olan ABD menşeli “STARTALK” öğretmen eğitimi programı ile Avrupa menşeli “OBM (CEFR)” çerçeve programlarının misyonları doğrultusunda Arapça öğretmeni yetiştirmede Yaratıcı dramanın dünya dil öğretim politikalarını destekleyen yönleri ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

The Creative Drama "method" is based on the transference of the real-life events or subjects into the learning and teaching environment via fiction. So it supports the individual to learn by taking lessons from life, taking part in life and applying them. The use of this method, which supports the acquisition of a foreign language as an active participant in real use environments, animations and games, is effective, necessary, and important in terms of pre-service professional and field development of the Arabic teacher candidates who will continue their career as teachers of this language in the future. The reasons for the aforementioned effects, necessity, and importance have been revealed by many scientific studies around the world on the teaching of various languages at various educational levels (primary-middle-high). However, the number of academic studies on how Creative Drama can be used in the teaching of the Arabic language or in the professional development of Arabic teachers and what results it leads to, especially in our country, is almost nonexistent. One of the meanings of this situation is that we do not benefit from the successful applications of Creative Drama in the field of Arabic teaching. And the other meaning is that we are insufficient in terms of knowledge about the application of Creative Drama in Arabic teaching environments.

In this study, the curriculas of the Arabic Language Teaching departments of the universities are examined to determine the existence of drama lessons. Then, information about the teaching of the drama lessons is obtained from the instructors using the unstructured interview method. Thus, the current situation of drama in the Arabic teachers’ training process of was revealed. Furthermore, the consisting aspects of Creative Drama in Arabic teachers' training with the missions of the US origin "STARTALK" teacher training program and the European-based "CEFR" framework programs which have guided the language teaching policies in the world are discussed.

Keywords