Kültürlerarası İletişim Becerisinin Ediniminde Atasözleri: Fransızca ve Türkçe Örneği

Author:

Number of pages: 323-343
Year-Number: 2021-9.2

Abstract

Küreselleşmenin artması, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin sunduğu olanaklar insanlar ve toplumlar arasındaki iletişim ihtiyacını artırmıştır. Günümüzde toplumlar arasında hızla gelişen iletişim ve ilişkiler, farklı kültürleri tanıyıp anlamayı önemli kıldığı için özel yaşamdan toplumsal yaşama her alanda kültürlerarası iletişim becerisinin geliştirilmesi kaçınılmaz olmuştur. 21.yüzyıl toplumunda geliştirilecek becerilerin başında kültürlerarası iletişim becerisi gelmektedir. Bir toplumun kültürünü tanımadan ona bağlı olarak gelişip şekillenen dilini doğru öğrenme ve kullanma oldukça güçtür. Zira toplumun çeşitli özelliklerini yansıtan dilin özü kültür ve işlevi de iletişimdir. Dolayısıyla kültürlerarası iletişim becerisi söz konusu olduğunda bu üç kavramı (kültür, dil, iletişim) bir arada değerlendirmek gerekmektedir. Hedef dili etkili bir şekilde kullanabilmek halk bilgeliği ifadeleri olan atasözlerini de anlamayı ve gerektiğinde kullanabilmeyi gerekli kılmaktadır. Atasözleri ve deyimlerin kullanımlarının bilinmemesi bazı durumlarda iletişim kopukluklarına neden olabilir. Kültürlerarası iletişim becerisi gelişmiş kişiler, hedef dili daha etkili bir şekilde kullanabilecekleri için bir yandan karşısındaki kişileri dağa doğru anlayabilir, diğer yandan da kendilerini daha iyi ifade edebilirler. Tarama modeline dayalı betimsel bir araştırma yönteminin izlendiği bu çalışma, Fransızca ve Türkçedeki para kelimesi içeren atasözleriyle sınırlı tutulmuştur. Parayla ilgili atasözleri önce sayısal karşıtlıklar çerçevesinde incelenmiş, ardından tam eşdeğerlilik, kısmi eşdeğerlilik ve sıfır eşdeğerlilik kapsamlarında anlam, bağlam, kavram ve söz dizimi açılarından irdelenmişlerdir. Aynı iletişim durumlarında kullanılan Fransızca ve Türkçe atasözleri arasında eşdeğerlilik düzeyinin oldukça düşük olduğu saptanmıştır. Bu nedenle de kalıp ifadeler olan atasözlerini hedef dile terimsel olarak aktarıp kullanmak doğru bir yaklaşım olmadığı için, hedef dilde kültürel bağlamı içerisinde örtüşme durumu olan atasözlerini kullanmanın etkili bir kültürlerarası iletişim için kaçınılmaz olduğu sonucuna varılmıştır. 

Keywords

Abstract

The increase in globalization and the opportunities provided by the developments in the Information and Communication Technologies have accelerated the need for communication between people and societies. Given that today's rapidly developing communication and relations between societies make it important to know and understand different cultures, it has become inevitable to develop intercultural communication skills in all areas from private life to social life. Intercultural communication skills are at the top of the skills to be developed in the 21st century society. Without knowing its culture, it is very difficult to learn and use the language of a society that has been developed and shaped according to its culture because the culture is the essence of language, which reflects the various characteristics of society, and communication is all about its functions related to this essence. Therefore, when it comes to intercultural communication skills, it is necessary to take into account these three concepts (culture, language, communication) together. Being able to use the target language effectively makes it necessary to comprehend the proverbs, which are the expressions of folk wisdom, and use them when necessary. Not knowing the use of proverbs and idioms may cause communication interruptions and breakdowns in some cases. People with advanced intercultural communication skills can understand the other people more accurately in one hand and express themselves better on the other hand, since they can use the target language more effectively. This study adopts a descriptive research design based on the survey methodology, and it is limited to proverbs that include the word ‘money’ in French and Turkish. Proverbs about money were firstly examined within the framework of numerical contrasts, and then they were examined in terms of meaning, context, concept and syntax within the scope of full equivalence, partial equivalence and zero equivalence. It has been concluded that the level of equivalence between French and Turkish proverbs used in the same communication situations is quite low. For this reason, it was also suggested that using proverbs that have overlapping situation in the target language within the cultural context is indispensable for effective intercultural communication, since it is not the right approach to directly transfer and use proverbs as stereotypes in the target language.

Keywords