An Evaluation of 5th Grade Intensive English Language Curriculum in Terms of Teacher Opinions

Author:

Year-Number: 2021-9.2
Number of pages: 323-343
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, yeni geliştirilen yabancı dil ağırlıklı 5. sınıf İngilizce öğretim programını, proje ortaokullarının 5. sınıf hazırlık sınıflarında çalışan İngilizce öğretmenlerinin görüşlerini dikkate alarak analiz etmektir. Program analizi altı açıdan yapılmıştır. İlk olarak programın genel özellikleri, ikinci olarak öğretim hedefleri, üçüncü olarak programın içeriği, dördüncü olarak kullanılan kitaplar ve diğer materyaller, beşinci olarak aktiviteler ve öğretim teknikleri, altıncı olarak ise ölçme ve değerlendirme boyutları incelenmiştir. Bu çalışmanın örneklem grubunu İstanbul’da özellikle proje okullarında 5. Sınıflarda görev yapmakta olan 90 İngilizce öğretmeni oluşmaktadır. Çalışma için gerekli veriler 5. Sınıf yoğun İngilizce öğretim programı hakkında öğretmen görüşlerini değerlendirmek amacıyla geliştirilen “Yabancı Dil Ağırlıklı 5. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programını Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirme Ölçeği” ile toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS 22.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz olarak yüzde ve frekans analizlerine ile tek yönlü varyans analizi (ANOVA) de kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları incelendiğinde, öğretmenlerin çoğunlukla program hakkında olumlu düşüncelere sahip olmalarına rağmen, yeni öğretim programının etkili bir şekilde uygulanmasını engelleyen yetersiz teknoloji, materyal ve donanım, kalabalık sınıflar, geleneksel sınıf oturma düzeni ve öğretmenlere yeni program hakkında yeterince rehberlik sağlanamaması gibi sorunların ve zorlukların olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre öğretmenlere, idarecilere ve araştırmacılara bazı önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this study was to analyze the newly developed 5th-grade preparatory class intensive English language curriculum by considering project schools preparatory class secondary school English teachers' opinion. The analysis of the curriculum was held in six aspects; firstly; general characteristics of the curriculum, secondly; the instructional objectives of the curriculum, thirdly; the content of the curriculum, fourthly; the coursebook and materials utilized while implementing the curriculum, fifthly; the activities and learning styles and finally the evaluation and assessment of the curriculum. The study group consisted of 90 English language teachers working in secondary schools in Istanbul, primarily teaching English to the 5th-grade preparatory class students. The study's required data is collected via "The Evaluation Scale of 5th-grade English preparatory class intensive English Language Teaching Curriculum in terms of English Language Teachers Views" developed to determine 5th-grade primary school English language teachers' opinions on the 5th  grade English preparatory class English language teaching program. The gathered data were analyzed with the help of the SPSS 22.0 package program. In quantitative data analysis, percentage, frequency, and one-way analysis of variance (ANOVA) were used. The results showed that even though the 5th grade English language teachers have moderately positive opinions towards the intensive English language curriculum implemented at the 5th grade,  lack of necessary technology, materials, and equipment, crowded classrooms, traditional classroom seating arrangement, and lack of guidance for the teachers about the new curriculum hinder the effective implementation of the 5th grade intensive English language curriculum.

Keywords