Çocuk ve Eğitim Açısından Nâbî’nin Hayriyye’si ile Sadî Şirazî’nin Gülistan ve Bostan’ının Karşılaştırılması

Author:

Year-Number: 2021-9.2
Number of pages: 101-123
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çocuk edebiyatı; çocukluk çağında bulunan insanların büyüme ve gelişmelerine etki eden, duygu, düşünce ve zevklerine hitap eden; çocukları eğitirken eğlendiren bir edebiyattır. Türk edebiyatında ve çocuk edebiyatında ‘çocuk’ her zaman önemli bir yere sahip olduğundan sözlü ve yazılı eserlerde birçok yazar- şair çağdaş çocuk eğitimine tam olarak uygun olmasa da bu bağlamda eserler kaleme almışlardır. Bu çalışmada bu bağlamdaki eserleri kaleme alan sanatçılar arasında yer alan 17. Yüzyıl şairlerinden şair Nâbî’nin hayat tecrübesini, birikimlerini ve pedagojik görüşlerini yansıttığı Hayriyye adlı eseri eser ile 12. yy sonlarına doğru Sadî Şirazî’nin tüm insanlara öğütsel- eğitimsel görüşlerini sunduğu Gülistan ve Bostan adlı eserlerin çocuk ve eğitim kavramları açılarından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmanın evrenini çocuklara, ebeveynlere ahlaki ve öğütsel iletiler veren, eğitsel değer taşıyan klasik eserler ve çocuk edebiyatı eserleri, örneklemini ise Nâbî’ nin Hayriyye adlı eseri ile Sadî Şirazî’nin Gülistan ve Bostan adlı eserleri oluşturmaktadır. Araştırma Nâbî’nin Hayriyye adlı eseri ile Sadî Şirazî’nin Gülistan ve Bostan adlı eserleriyle sınırlı tutulmuş ve bu eserler, bünyesinde barındırdıkları eğitsel iletiler, öğütler açısından çocuk ve eğitim kavramlarıyla ilişkilendirilerek karşılaştırmak suretiyle ele alınmıştır. Yapılan değerlendirmede dokuman analizi yönteminden yararlanılmış ve değerlendirme sonucunda her iki eserde de hem çocuğun gelişimi ve yetişmesi hem de kişilik ve karakterlerinin belirlenmesi açısından çocuk eğitiminde kullanılabilecek olumlu kavramların yer aldığı tespit edilmiştir. Bu durum incelenen eserlerin çocuk edebiyatı için başvurulabilecek kaynaklar olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır.

Keywords

Abstract

Children's literature is a literature that affecting the growth and development of people in childhood, appealing to their feelings, thoughts and enjoyment, entertains while educating to children. Because of "child" always has an important place in Turkish literature and children's literature, even so not fully suitable for contemporary children's education, in this context many writers and poets wrote works in oral and written works. In this paper, in terms of children and education concepts it is aimed to compare that the works titled Hayriyye, which reflects the life experience, knowledge and pedagogical views of the poet Nâbî, one of the 17th century poets, who are among the artists who wrote works in this context, with Gülistan and Bostan , where Sadî Şirazî presented his counseling-educational views to all people towards the end of the 12th century. The universe of the study is consisting of classical works and children's literature works that give moral and counseling messages to children and parents, and the paradigm of the study is Nâbî's work named Hayriyye and Sadî Şirazî's works named Gülistan and Bostan. The research was limited to Nâbî's work named Hayriyye and Sadî Şirazî's works named Gülistan and Bostan, and these works were discussed by comparing with the concepts of child and education in terms of educational messages and advice. The method of document analysis was used in the evaluation, and as a result of the evaluation, it was determined that both works contain positive concepts that can be used in child education in terms of both the development and upbringing of the child and determining their personality and characters. This situation has led to the conclusion that the analysed works are sources that can be benefited for children's literature.

Keywords