Türkçe Öğretmenlerinin Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Tema Değerlendirme Sorularına Yönelik Görüşleri

Author:

Year-Number: 2021-9.3
Yayımlanma Tarihi: 2021-09-14 09:18:39.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 43-58
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin ortaokul Türkçe ders kitaplarında yer alan tema değerlendirme soruları hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Araştırma nitel bir araştırma olup durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Çalışma grubunu MEB’e bağlı ortaokullarda görev yapan 16 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. İki bölümden oluşan formun birinci bölümünde öğretmenlere dair tanıtıcı bilgiler yer alırken, ikinci bölümünde Türkçe öğretmenlerinin ortaokul Türkçe ders kitaplarında yer alan tema değerlendirme sorularına dair görüşlerini belirlemeye yönelik 8 soru bulunmaktadır. Veriler betimsel analiz ve içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, Türkçe öğretmenlerinin ders kitaplarındaki tema değerlendirme sorularının Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki kazanımları karşılama durumlarının sınıflar arasında farklılık göstermekle beraber genellik olarak karşıladığını ancak tema kazanımlarını karşılamada yetersiz olduğunu düşündükleri tespit edilmiştir. Tema değerlendirme sorularının daha çok okuma ve dil bilgisi alanlarına yönelik olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin bu değerlendirme sorularını sınıfta yaptırdığı ya da ödev olarak verdiği ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin değerlendirme sorularına ilgilerinin yüksek olduğunu gözlemledikleri görülmüştür. Öğretmenlere göre bu soruların genel tekrar, pekiştirme ve öğrendiklerini değerlendirme açısından öğrencilere katkısı sundukları ortaya çıkmıştır. Tema değerlendirmedeki soru tiplerinin yetersiz olduğu ve mutlaka çeşitlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Soruların cevaplarının kitapta olmasının öğrenciler için daha çok olumsuz bir durum olduğu ifade edilmiştir. Tema değerlendirme sorularının merkezi sınav sorularına yönelik olmadığı ve bu eksikliğin giderilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bu sonuçlardan hareketle, tüm öğrencilerin eşit bir şekilde ulaşabildiği Türkçe ders kitaplarında yer alan tema değerlendirme sorularının daha nitelikli olabilmesi adına önerilerde bulunulmuştur.   

Keywords

Abstract

The aim of this research is to determine the opinions of Turkish language teachers about end the theme evaluation questions in secondary school Turkish textbooks. The research is a qualitative research and designed as a case study. The study group consisted of 16 Turkish language teachers. A semi-structured interview form prepared by the researchers was used to collect the data. In the first part of the interview form, which consists of two parts, personal information about the teachers in the study group was included, while in the second part, 8 questions were included in order to determine the views of the teachers on the theme evaluation questions in the books. Descriptive and content analysis techniques were used in the analysis of the data. As a result of the research, it was determined that Turkish language teachers think that the theme evaluation questions in Turkish textbooks meet the acquisitions in the Turkish Language Lesson Curriculum, although it varies between classes, but it is insufficient to meet the theme acquisitions. It was determined that the theme evaluation questions are mostly aimed at reading and grammar. It was stated that students are very interested in theme evaluation questions. It was determined that these questions contributed to the students in general repetition, reinforcement and evaluation of what they learned. It was stated that the question types in the theme evaluation questions are insufficient and must be diversified. Based on these results, suggestions were made in order to improve the theme evaluation questions, which are included in the Turkish textbooks, which all students can access equally.

Keywords