Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında İsim-fiil Eklerinin Öğretimi Üzerine Bir İnceleme

Author:

Number of pages: 250-262
Year-Number: 2021-9.4

Abstract

Yabancılara Türkçe öğretiminin önemi son yıllarda giderek artmaktadır. Devletlerin ve insanlar arasındaki etkileşimin geçmiş dönemlere göre daha çok olması farklı dillerin öğrenilme ihtiyacını arttırmıştır. Yabancı dil olarak Türkçenin öğrenilmesine yönelik talebin günümüzde artış gösterdiği bilinmektedir. Özellikle son zamanlarda Türk dilinin yabancılara öğretilmesine yönelik yapılan bilimsel çalışmalar önemli bir ivme kazanmıştır.  Yapılan çalışmalarda doğal olarak dil bilgisinin öğretimi de önemsenmiştir. Her beceri bir çeperi temsil edecek olursa dil bilgisi o çeperlerin birleşimini ve bütünleşmesini sağlayan temel prensiptir, denilebilir. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimine yönelik günümüzde kullanılan ve güncellenen kitaplarda dil bilgisi konularının öğretiminde farklılıklar olduğu görülmektedir. Konuların öğretileceği seviye, konunun kapsamı gibi unsurlarda belli bir ortaklığın olmadığı ve bu durumun geçmişten günümüze tartışma konusu olduğu bilinmektedir. Farklılıkların görüldüğü konulardan biri de isim-fiil eklerinin öğretimidir. Türkçede yazılı ve sözlü dilde isim-fiiller çok sık kullanılmaktadır. Bu bağlamda yabancılara Türkçe öğretirken üzerinde titizlikle durulması gereken konulardan biri olduğu ifade edilebilir. Yabancılara Türkçe öğretiminde pusula niteliği taşıyan ders kitaplarında isim-fiil eklerinin öğretimi önemli bir yer tutmaktadır. Bu sebeple yapılan çalışmada Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti Ders ve Çalışma Kitabı (A2), Türkçeye Yolculuk Öğretim Seti Ders ve Çalışma Kitabı (A2) ve Altın Köprü Türkçe Öğretim Seti Ders ve Alıştırma Kitabı (A2) isim-fiillerin işlenişi, öğretimi, öğretimin ölçülmesi nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği kullanılarak incelenmiştir. İnceleme sonucunda yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarında isim-fiil eklerinin öğretimine yönelik bazı farklılıkların olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

ABSTRACT

There has been an increasing importance in teaching Turkish to foreigners in recent years. The fact that the interaction between countries and people is more than it was in the past has also increased the requirement for learning different languages. It is already known that the demand for learning Turkish as a foreign language is increasing in our present day. Scientific studies on teaching the Turkish language to foreigners have gained a significant momentum especially in recent years. The teaching of grammar has also been given emphasis naturally in these studies. If each skill represents a peripheral unit, it is possible to argue that grammar is the basic principle providing the combination and integration of these peripheral units. It is seen that there are differences in teaching grammar subjects in the books used and updated in our present day for the teaching of Turkish as a foreign language. It is already known that there is no consensus on the elements such as the level at which the subjects will be taught and the scope of the subjects. This has been a matter of debate from past to present. One of the subjects with such differences is observed in the teaching of noun-verb suffixes. In Turkish, noun-verbs are used frequently in written and spoken language. In this context, it is possible to argue that it is one of the subjects that must be considered carefully in teaching Turkish to foreigners. The teaching of noun-verb suffixes has an important place in the coursebooks, which have the status of being a compass in teaching Turkish to foreigners. For this reason, Yedi Iklim Turkish Teaching Set Coursebook and Workbook (A2), Journey to Turkish Teaching Set Coursebook and Workbook (A2), and Altın Kopru Turkish Teaching Set Coursebook and Exercise Book (A2) were analyzed in terms of noun-verbs, teaching, and measurement of teaching in the present study by using the Document Analysis Technique, which is one of the qualitative research methods. As a result of the study, it was found that there were some differences in the teaching of noun-verb suffixes in the coursebooks used for teaching Turkish to foreigners.

Keywords