Ölçme Değerlendirme Aracı Olarak Türkçe Ders Kitapları

Author:

Number of pages: 120-135
Year-Number: 2022-10.1

Abstract

Bu araştırmada, Süreç Odaklı Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımının bir ölçme ve değerlendirme aracı olan Türkçe ders kitaplarına yansıması incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın verileri doküman incelemesi yöntemi ile toplanmış, elde edilen veriler Süreç Odaklı Ölçme ve Değerlendirme bağlamında “Tema İşleniş Sürecinde Ölçme ve Değerlendirme”, “Metin İşleniş Sürecinde Ölçme ve Değerlendirme”, “Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Araçları” ve “Öğrenen Özerkliğine Dayalı Ölçme ve Değerlendirme” olmak üzere dört başlıkta analiz edilmiştir. Araştırmanın çalışma materyalini Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren beş yıl süre ile ders kitabı olarak kabul edilen ve 2021-2022 eğitim öğretim yılında okutulmak üzere Türkçe ders kitabı olarak belirlenen 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitapları oluşturmaktadır.  Araştırma sonucunda; tema işleniş sürecinde Süreç Odaklı Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı açısından ortaokul Türkçe ders kitaplarının yetersiz olduğu,  metin işleniş sürecinde Süreç Odaklı Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı bağlamında ön ve son değerlendirme açısından ortaokul Türkçe ders kitaplarının yetersiz olduğu, ortaokul Türkçe ders kitaplarının alternatif değerlendirme araçlarını içerme durumu bakımından yetersiz olduğu, ortaokul Türkçe ders kitaplarının öğrenen özerkliğine dayalı ölçme ve değerlendirme araçlarını içerme açısından yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Ulaşılan bu sonuçlar, ortaokul Türkçe ders kitaplarının Türkçe eğitiminde benimsenen yapılandırmacı yaklaşım ve Türkçe Öğretim Programı’nda (2019) benimsenen ölçme ve değerlendirme anlayışıyla tutarsız olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

In this research, the reflection of the Process-Oriented Measurement and Evaluation Approach on Turkish textbooks, which is a measurement and evaluation tool, was examined. In the research, scanning model, one of the qualitative research methods, was used. The data of the research were collected by document analysis method, the data obtained in the context of Process Oriented Measurement and Evaluation "Measurement and Evaluation in the Process of Theme Processing", "Measurement and Evaluation in the Process of Text Processing", "Alternative Measurement and Evaluation Tools" and "Assessment and Evaluation Based on Learner Autonomy" analyzed under four headings. The study material of the research consists of 5th, 6th, 7th and 8th grade Turkish textbooks determined by the Ministry of National Education as Turkish textbooks to be taught in the 2021-2022 academic year. As a result of the research; In the process of the theme, secondary school Turkish textbooks are insufficient in terms of Process-Oriented Assessment and Evaluation Approach, secondary school Turkish textbooks are insufficient in terms of pre- and post-evaluation in the context of Process-Oriented Assessment and Evaluation Approach in the text processing process, secondary school Turkish textbooks are insufficient in terms of including alternative assessment tools. It has been determined that secondary school Turkish textbooks are insufficient in terms of including measurement and evaluation tools based on learner autonomy. These results show that secondary school Turkish textbooks are inconsistent with the constructivist approach adopted in Turkish education and the assessment and evaluation approach adopted in the Turkish Curriculum (2019).

Keywords