Dil Öğrenimi ve Öğretiminde Ortak Söz Varlığının Kullanımı - Türkçe ve Sırpçada Fransızca Kökenli Alıntılar

Author:

Number of pages: 259-279
Year-Number: 2022-10.1

Abstract

Bu çalışma, bir zamanlar Fransızcanın güçlü etkisi altında kalan Sırpça ve Türkçedeki Fransızca kökenli ortak söz varlığının sesbilimsel, biçimbilimsel ve anlambilimsel özelliklerini göstermeyi amaçlamaktadır. Fransızca kökenli alıntıların iki dile entegre olma biçimlerini göstermenin amacı; Sırpça veya Türkçe öğrenen kişilerin kendi ana dillerindeki bu zengin söz varlığıyla bağlantı kurarak hedef dilde telafi stratejileri geliştirmelerine ve dil bilgilerini artırmalarına yardımcı olmaktır. Bu genel amaç doğrultusunda çalışmanın ilk bölümünde, genel anlamda alıntı sözcükler ve diller arası ortak söz varlığına değinilmekte, ikinci bölümünde Fransızca kökenli sözcüklerin Sırp ve Türk dillerindeki yeri üzerinde durulmakta, üçüncü bölümde ise Fransızca alıntıların dilbilimsel özellikleri analiz edilmektedir. Öğrenicilerin önceden sahip oldukları dil birikiminden aktif bir şekilde faydalanıp olumlu dil aktarımlarını kolaylaştırmayı hedefleyen betimsel analizde, Sırpça ve Türkçedeki Fransızca kökenli ortak söz varlığını oluşturan hem denkteş hem de sözde denkteş sözcüklere de dikkat çekilmiştir. Bununla birlikte eğitmenlerin, bu ortak söz varlığı temelinde ders materyali oluşturmaları ve öğrencileri diller arası benzerlikleri mümkün olduğunca kullanmaya teşvik etmeleri yönünde kimi öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

This study tends to show phonological, morphological and semantic features of the common French-origin vocabulary in Serbian and Turkish, languages which were once under the strong influence of French. The purpose of showing the ways of integrating French-origin loanwords into two languages is to help learners of Serbian or Turkish to establish a connection with this rich vocabulary in their native languages in order to develop compensatory strategies and increase their knowledge of target language. In line with this general purpose, the first part of the study deals with loanwords and the common vocabulary among languages, the second part shows the place of French loanwords in Serbian and Turkish, and the third part analyses linguistic features of French loanwords in both languages. In the descriptive analysis which aims to facilitate positive language transfer by actively benefiting from learners’ prior linguistic knowledge, attention was drawn also to both the cognates and false cognates, words that form the common French-origin vocabulary in Serbian and Turkish. In addition, some suggestions were made for the instructors to create course material based on this common vocabulary and encourage students to use similarities between languages as much as possible.

Keywords