Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen C1 Seviyesi Öğrencilerinin Dinleme Metinlerinde Özetleme Stratejilerini Kullanma Becerileri

Author:

Year-Number: 2022-10.1
Number of pages: 240-258
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen C1 seviyesi öğrencilerinin dinledikleri metinleri özetleme becerilerinin incelemesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Uşak Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Döneminde C1 seviyesinde öğrenim gören 22 yabancı uyruklu öğrenci ile çalışılmıştır. Çalışmada, yabancı uyruklu öğrencilere, bilgilendirici ve öyküleyici anlatım biçimiyle oluşturulmuş toplam altı metin dinletilmiştir. Öğrencilerin dinledikleri metinlerden hareketle oluşturdukları özetler, Özçakmak tarafından geliştirilen "Özetleme Stratejileri Puanlama Ölçeği" kullanılarak puanlanmıştır. Bu ölçekte öğrenci özetleri; "başlık yazma, bakış açısını doğru kullanma, anlatım kipini doğru kullanma, önemli bilgiyi seçme, önemsiz bilgiyi silme, metin dışı bilgiye yer vermeme, tutarlı yazma ve kısaltma" olmak üzere sekiz maddede ele alınmıştır. Ayrıca bu özet metinler; anlatım biçimi, cinsiyet, yaş ve uyruk değişkenleri açısından incelenmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin, dinledikleri metinlerde özetleme stratejilerini kullanma becerilerinin düşük seviyede olduğu görülmüştür.  Anlatım biçimi değişkeninin özetleme becerileri açısından anlamlı bir farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yaş değişkeninin de bir etkisi olmadığı görülmüştür. Cinsiyet değişkeni açısından incelendiğinde kadın öğrencilerin erkek öğrencilerden daha başarılı oldukları görülmektedir. Öğrencilerin özetleme becerileri uyruk değişkeni açısından değerlendirildiğinde, en başarılı öğrencilerin Kazakistan uyruklu, en başarısız öğrencilerin ise Mısır uyruklu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin özetleme stratejilerini kullanırken yaptıkları hataların frekansları hesaplanmıştır. Elde edilen sonuca göre, öğrencilerin en çok "başlık yazma, kısaltma, önemli bilgiyi seçme ve anlatım kipini doğru kullanma" stratejilerinde sorun yaşadıkları görülmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to examine the skills of C1 level students who learning Turkish as a foreign language to summarize the texts they listen to. For this purpose, the researcher worked with 22 foreign students who studying at C1 level in the Uşak University Turkish Teaching Application and Research Center in the Spring Semester of the 2020-2021 Academic Year. In the study, a total of six texts created with informative and narrative types were listened by students. The summaries created by the students were scored using the "Summarizing Strategies Scoring Scale" developed by Özçakmak. In this scale, student summaries were evaluated in eight items: writing title, using perspective correctly, using mode of expression properly, choosing important information, deleting unimportant information, not including non-textual information, coherent writing and abridgment. These summary texts have also been reviewed for text type, gender, age and nationality variables. The study concluded that students have a low ability to summarize the texts they listen to. It has been concluded that the text type variable does not make a meaningful difference in the summarizing skills. It was also observed that the age variable did not have a effect. When examined in terms of gender variable, it is seen that female students are more successful than male students. When the summarizing skills of the students are evaluated in terms of nationality variable, it was concluded that the most successful students were from Kazakhstan, and the most unsuccessful students were from Egypt. The frequencies of the mistakes made by the students when using the summarizing strategies were calculated. According to the result obtained, it is seen that students have the most problems with their strategies of "writing a title, abridgment, choosing important information and using mode of expression properly’’.

Keywords