Ortaokul Düzeyindeki Okuma Etkinliklerine Eleştirel Bir Bakış

Author:

Year-Number: 2022-10.1
Number of pages: 77-102
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

    Dünyadaki gelişmeler ışığında her geçen gün insanın ihtiyaçları değişmekte, buna paralel olarak okuma becerisinin önemi artarak öğrencilerin yeni gelişmelere uyum sağlayabilmesi için öğretim programlarının güncellenmesi gerekmekte; ders kitaplarındaki okuma etkinliklerinin okuma kazanımlarını edindirecek nitelikte olması önem taşımaktadır. Bu sebeple yapılan araştırmada ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki okuma etkinliklerinin 2019 Türkçe öğretim programındaki okuma kazanımlarıyla uyumunu incelemek amaçlanmış, araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması olarak desenlemiştir. Araştırmanın dokümanlarını ortaokul düzeyindeki Türkçe ders kitapları oluşturmaktadır. Araştırmacı tarafından oluşturulan bir çizelgeyle veriler toplanmış, verilerin analizi her sınıf düzeyindeki kazanımların etkinlikler içindeki dağılımı tablolaştırılarak yapılmıştır. Araştırma sonucunda okuma etkinliklerinin okuma kazanımlarına dağılımında orantısızlıklar olduğu, etkinliklerin bütün okuma kazanımlarını karşılayacak bir uyum içinde olmadığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

    In light of the developments in the world, the needs of people have been changing and the importance of reading skills has increased. Thus, curricula are required to be updated to allow students to keep up with new developments; and the fact that the reading activities in the textbooks are prepared in such a quality to enable them to acquire reading achievements is of great importance. The present study aims to examine the compatibility of the reading activities covered in Turkish textbooks at the secondary-school level with the reading acquisitions included in the 2019 Turkish Course Curriculum. It has been designed as a case study, which is one of the qualitative research designs. Documents used in the research consist of secondary-school level Turkish textbooks. Data were collected using a schedule formed by the researcher and analyzed by listing the distribution of the acquisitions at all class levels in activities in a table. In conclusion, it was found that there were disproportions in the distribution of reading activities to reading acquisitions and the activities were not compatible enough to achieve all reading acquisitions.

Keywords