AHMET YILMAZ BOYUNAĞA’NIN TARİHİ ÇOCUK ROMANLARINDA KURGUYU BOZAN ÖGE; BENZETME SANATI

Author :  

Year-Number: 2022-10.1
Yayımlanma Tarihi: 2022-03-27 01:30:53.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 136-156
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ahmet Yılmaz Boyunağa, Türk tarihini anlatan eserler kaleme almıştır. Yazar, tarihî çocuk romanlarında, özellikle çocuklara kendi tarihlerini öğretmeyi ve onlara tarih bilinci kazandırmayı hedeflemiştir. Ahmet Yılmaz Boyunağa tarihi olguları anlatırken benzetme sanatlarına sıkça yer vermiştir.

Çalışma kapsamında Boyunağa’nın tarihi çocuk kitaplarından; 1. Hilal Uğruna/III. Haçlı Seferi ve Selahaddin Eyyübi, 2. Koçyiğit/Seyit Battal Gazi, 3. Özgürlük Savaşçısı/Şeyh Şamil, 4. Osmanlı Leventleri/Seydi Ali Reis ve Leventlerinin Maceraları, 5. Denizler Ejderi, 6. Korkusuz Cengâver, 7. Altın Ferman/Berke Noyan, 8. Yasak Şehir adlı eserleri basit seçkisiz örneklem yoluyla seçilerek doküman taraması yöntemi kullanılarak taranmıştır.

Araştırmada yazarın kitaplarında kullandığı benzetme sanatları tespit edilmiş ve sanatlarda vurgulanan unsurlar tasnif edilerek; “1. Kişi, 2. Ordu/Asker, 3. Nesne, 4. Millet, 5. Olay, 6. Topluluk, 7. Mekân, 8. Hayvan, 9. Dini İnanç kodları” etrafında değerlendirilmiştir. Kodlara göre frekans değerleri tespit edilmiştir. En fazla frekans değerine sahip olan kod “kişi” iken, en az frekans değerine sahip olan kod “dini inanç”tır. Sonuç olarak yazarın kitaplarında benzetme sanatları ile anlatım daha ilgi çekici ve sürükleyici hale gelse de yer yer anlatımın inandırıcılığını yitirmesine sebep olmuştur.

Keywords

Abstract

Ahmet Yılmaz Boyunağa has written works describing Turkish history. The author has aimed to teach history in children's novels, especially children, and to give them historical awareness. Ahmet Yılmaz Boyunağa frequently used the art of metaphor while telling historical events. In the scope of the study Boyunağa's historical children's books; 1. For the crescent/III. Crusade and Selahaddin Eyyübi, 2. Koçyiğit/Seyit Battal Gazi, 3. Freedom Fighter/Şeyh Şamil, 4. Ottoman Levents/Seydi Ali Reis and Adventures of Levents, 5. Sea Dragon, 6. Fearless Hero, 7. Golden Royal Decree/Berke Noyan, 8. Forbidden City were selected by simple random sampling and analyzed in documentary method. In the research, the art of analogy used in the authors' books was identified and the elements emphasized in the arts were classified; it was evaluated around “1. Person, 2. Army/Soldier, 3. Object, 4. Nation, 5. Event, 6. Community, 7. Place, 8. Animal, 9. Religious Belief codes frequency values have been determined according to the codes. The code with highest frequency is “person”, while the code with the least frequency value is "religious belief". As a result, although the narration becomes more engaging and enticing with the art of analogy, it has led to the lack of credibility of the narration.

Keywords


 • Akay, İ. (2018). Ahmet Yılmaz Boyunağa’nın çocuk romanlarında yer alan kök değerler, Turkish Studies 13(28) 1-30.

 • Akay, İ. (2019). Ahmet Yılmaz Boyunağa’nın çocuk romanlarının değerler eğitimi bağlamında incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi.

 • Akınoğlu, O. ve Arslan, Y. (2007). Türkiye’de ortaöğretim öğrencilerinin tarih kavramlarını kazanma durumu ve değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Dergisi. (18). 137-154.

 • Aktaş, Ş. (1991). Roman sanatı ve roman incelemesine giriş, Akçağ Yayınları, 2. Baskı, Ankara.

 • Argunşah, H. (2002). Tarihî romanda post-modern arayışlar. İlmî Araştırmalar. (14). 17-27.

 • Aydın, H. (2002). Mehmet Âkif Ersoy’un Şiirlerinde Edebî Sanatlar. Yüksek lisans tezi. İstanbul Üniversitesi.

 • Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır? Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 5, S. 2, s. 368-388.

 • Boyunağa, A. Y. (2014). Koçyiğit/Seyit Battal Gazi, Timaş Yayınları, 3. Baskı, İstanbul.

 • Boyunağa, A. Y. (2014). Korkusuz Cengâver, Timaş Yayınları, 8. Baskı, İstanbul.

 • Boyunağa, A. Y. (2014). Osmanlı Leventleri/Seydi Ali Reis ve Leventlerinin Maceraları, Timaş Yayınları, 9. Baskı, İstanbul.

 • Boyunağa, A. Y. (2016). Yasak Şehir, Timaş Yayınları, 11. Baskı, İstanbul.

 • Boyunağa, A. Y. (2016). Özgürlük Savaşçısı/Şeyh Şamil, Timaş Yayınları, 9. Baskı, İstanbul.

 • Boyunağa, A. Y. (2016). Denizler Ejderi, Timaş Yayınları, 11. Baskı, İstanbul.

 • Boyunağa, A. Y. (2017). Hilal Uğruna/III. Haçlı Seferi ve Selahaddin Eyyübi, Timaş Yayınları, 14. Baskı, İstanbul.

 • Boyunağa, A. Y. (2017). Altın Ferman/Berke Noyan, Timaş Yayınları, 11. Baskı, İstanbul.

 • Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks: Sage.

 • Coşar, S. (2005). Ortaöğretim birinci sınıfta Türk Dili ve Edebiyatı dersinde edebî sanatlar ve öğretimi. Yüksek lisans tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.

 • Çelik, Ö. (2016). Ahmet Yılmaz Boyunağa'nın tarihi çocuk romanlarının çocuk edebiyatının temel ögelerine göre incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Sakarya Üniversitesi.

 • Çelik, Ö. (2016). Ahmet Yılmaz Boyunağa'nın tarihi çocuk romanlarında Türk askeri algısı. Turkish Studies, 11(3), 757-774.

 • Çevirici, A. (2006). Tevfik Fikret’in şiirlerindeki edebî sanatlar. Yüksek lisans tezi. İstanbul Üniversitesi.

 • Çınar, B. (2008). Teşbih (Benzetme) sanatına dilbilimsel bir yaklaşım. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 5(1), 129-142.

 • Dilçin, C. (2013). Örneklerle Türk Şiir Bilgisi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

 • Erol, K. (2012). Tarih-Edebiyat ilişkisi ve tarihi romanların tarih öğretimine katkısı, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi. 1(2). 59-72.

 • Gömeç, S. (2006). Türk Kültürünün Ana Hatları. Ankara: Akçağ Yayınları.

 • Irak, Ö. (2019). Ahmet Yılmaz Boyunağa’nın hayatı, sanatı ve eserlerinin tematik incelemesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi.

 • Karatay, H. (2014). Çocuk Edebiyatı metinlerinde bulunması gereken özellikler. Kuramdan uygulamaya çocuk edebiyatı el kitabı. Ed. Tacettin Şimşek. 77-123. Ankara: Grafiker Yayınları.

 • Keskin, S. (2008). Romanlarla tarih eğitimi ve öğretimi. Yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.

 • Oppermann, Serpil (TUNÇ). (1999). Postmodern tarih kuramı: Tarih yazımı, yeni tarihselcilik ve roman, Ankara: Evin Yayınları.

 • Öz, M. (2008). Tarih perspektifinden Türk kimliği üzerine bazı düşünceler. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (HÜTAD), (8), 219-226.

 • Polat, A. (2016). Ahmet Yılmaz Boyunağa'nın hayatı, eserleri ve tarihi romanları üzerine bir inceleme. Yüksek lisans tezi. Gaziantep Üniversitesi.

 • Şimşek, A. (2006). Tarihsel romanın eğitimsel işlevi. Bilig, (37), 65-80.

 • TDK. (2011). Türkçe sözlük. 11. Baskı. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

 • Temizyürek, F., Şahbaz, N.K. ve Gürel, Z. (2016). Çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

                                                                                                    
 • Article Statistics