Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Alternatif Bir Model Önerisi: Neuro-Linguistic Programming (NLP)

Author:

Year-Number: 2022-10.3
Number of pages: 64-79
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dil, iletişimin anahtarıdır. İnsanların birbirlerini tanımalarında, anlamalarında ve birbirleriyle anlaşmalarında önemli bir araçtır. Milletlerarası iletişimin anahtarını da yabancı dil öğrenmek oluşturmaktadır.  Günümüzde yabancı dil öğrenmek, her alanda ve anlamda gelişen bir dünya içerisinde gerekli ve kaçınılmaz bir eylemdir. Türkçe, son zamanlarda yabancı dil olarak öğretimi ve öğrenimi açısından önem kazanan bir dildir. Türkiye’nin çevre bölgelerinde beliren politik, sosyal, kültürel ve askeri hareketlenmeler Türkçenin öğrenilme durumunu etkilemiştir.  Dünya üzerinde yabancı dil öğrenmek isteyen dil öğrenicilerinin sayısının artması ve bu öğrencilerin bireysel farklılıklara sahip olması, hedef dillerin öğrenilmesini kolaylaştıracak ve bu süreci anlamlı düzeyde hızlandıracak çeşitli dil öğretim modellerinin, yöntemlerinin ve tekniklerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. NLP, bu sürece katkı sağlayan bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. NLP, insanların başarıya ulaşma yöntemlerini inceleyen ve başarının, öğrenilebilir ve uygulanabilir olmasını araştıran iletişim odaklı bir psikolojik modeldir. Alanyazın taramasına dayalı yapılan bu çalışmada Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde NLP destekli bir öğretimin yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, NLP modelini tanıtmak, yabancı dil öğretiminde nasıl ve neden kullanıldığı, yapılan çalışmalarda NLP’nin rolünün ve işlevlerinin ne olduğu hakkında bilgi vermek ve önerilerde bulunmaktır. 

Keywords

Abstract

Language is the key to communication. It is an important tool for people to know, understand and agree with each other. Learning a foreign language is the key to international communication. Today, learning a foreign language is a necessary and inevitable action in a developing world in every field and sense. Turkish is a language that has recently gained importance in terms of being taught and learnt as a foreign language. Political, social, cultural and military movements in the peripheral regions of Turkey have affected the learning situation and position of Turkish. The increase in the number of language learners who want to learn a foreign language in the world and the individual differences of the foreign language learners all over the world have paved the way for the emergence of various language teaching models, methods and techniques that will facilitate the learning of target languages ​​and accelerate this process significantly. NLP emerges as an approach that contributes to this process. NLP is a communication-oriented psychological model that examines how people achieve success and explores how success can be learned and applied. In this study based on literature review, it has been determined that there is no NLP-supported teaching in teaching Turkish as a foreign language. The aim of this study is to introduce the NLP model, to make suggestions and to give information about how and why it is used in foreign language teaching, what the role and functions of NLP are in the studies.

 

Keywords