Ortaokul Öğrencileri İçin Türkçe Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Oluşturulan Tavsiye Kitap Listesi

Author:

Year-Number: 2022-10.3
Number of pages: 115-125
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dört temel dil becerisinden biri olan okuma; bilişsel süreçleri harekete geçirerek eleştirel düşünme becerisini üst düzeye çıkaran algıların açılmasını sağlayan temel dil becerisidir. Okumanın öğrenme ve anlama üzerindeki etkileri azımsanmayacak kadar büyüktür. Bu nedenle öğrencilere onların yaşlarına, ilgilerine, eğilimlerine, meraklarına ve seviyelerine uygun olan kitapları tavsiye edebilmek çok önemlidir. Zaman zaman bu konuda kararsız kalınmakta, kitap seçimi ve tavsiyesi noktasında sıkıntılar yaşanmaktadır. Buradan hareketle çalışmada Türkçe öğretmenlerinin sınıf bazında tavsiye ettikleri kitaplardan bir liste oluşturmak amaçlanmıştır.

Nitel araştırma deseni kullanılan bu araştırmaya, 2020-2021 eğitim öğretim yılında, devlet ve özel okullarda görev yapan, 63 farklı ilden 453 Türkçe öğretmeni katılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formuyla yazılı olarak toplanmış ve içerik analiziyle analiz edilmiştir.

Her sınıf için hazırlanan kitap listeleri iki ve daha fazla öğretmen tarafından tavsiye edilmiş olan kitaplardan belirlenmiş en fazla tavsiye alandan en aza doğru sıralanmıştır. Tüm sınıflardaki ortak kitaplardan frekansı yüksek olanlar:  İçimdeki Müzik, Sol Ayağım, Momo, Şeker Portakalı, Sadako, Dedemin Bakkalı, Küçük Prens, Kraliçeyi Kurtarmak ve Charlie‘nin Çikolata Fabrikası’dır. Öğretmenlerin bu kitapları, en çok “okuyup beğendikleri için” sonra “öğretileri yüksek olduğu için” daha sonra da “dil ve üslubu hoşlarına gittiği için” tavsiye ettikleri anlaşılmaktadır.

Keywords

Abstract

Reading, one of the four basic language skills; It is the basic language skill that enables the opening of perceptions that increase the critical thinking skills by activating cognitive processes. The effects of reading on learning and comprehension are enormous. For this reason, it is very important to be able to recommend books to students that are appropriate for their age, interests, inclinations, curiosity and level. From time to time, there are hesitations about this issue, and there are difficulties in choosing and recommending books. From this point of view, it is aimed to create a list of the books that Turkish teachers recommend on a class basis.

In the 2020-2021 academic year, 453 Turkish teachers from 63 different cities, working in public and private schools, participated in this research, which used a qualitative research design. The data were collected in written form with a semi-structured interview form and analyzed by content analysis.

The book lists prepared for each class are ordered from the most recommended books by two or more teachers to the least recommended. Those with high frequency from the common books in all classes; İçimdeki Müzik, Sol Ayağım, Momo, Şeker Portakalı, Sadako, Dedemin Bakkalı,  Küçük Prens, Kraliçeyi Kurtarmak and Charlie‘nin Çikolata Fabrikası. It is understood that teachers recommend these books mostly "because they read and like them", then "because they have high teachings" and then "because they like the language and style".

Keywords