Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Metinlerdeki Türk Kültür Ögelerini Anlama Düzeyleri Üzerine Bir Değerlendirme

Author:

Year-Number: 2022-10.4
Number of pages: 194-209
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı metinlerde yer alan Türk kültür ögelerinin anlaşılmasında ortaya çıkan durumları ve bunu etkileyen unsurları tespit etmektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseninde gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu Başkent Üniversitesi TÖMER’de eğitim gören 30 yabancı uyruklu öğrenciden oluşturulmuştur. Bu öğrenciler B2 seviyesindedir. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmada öğrencilere metinlerde karşılaştıkları Türk kültür ögeleriyle ilgili 8 soru yöneltilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda öğrencilerin metinlerde karşılaştıkları bu ögeleri anlamakta zorlanmaları en fazladan en aza doğru şu şekildedir: “Coğrafya, kurum ve mekânla ilgili ögeler; edebiyat, sanat ve müzikle ilgili ögeler; dille ilgili ögeler; günlük yaşamla ilgili ögeler; kişiler arası ilişkilerle ilgili ögeler; örf ve âdetlerle ilgili ögeler; değerlerle ilgili ögeler; din ve inançla ilgili ögeler”dir. Anlaşılmasında genel olarak problem olan ögeler coğrafya, kurum ve mekânla; edebiyat, sanat ve müzikle; dille ilgili ögeler olarak sayılabilir. Diğer ögelerin anlaşılmasında genel olarak bir sorun yoktur. Kültür ögelerinin anlaşılmasında etkili olan durumlara bakıldığında ise genel olarak Türklerle aynı kökene sahip olan ve yakın coğrafyalarda yaşayanların birçok ögeyi; Türklerle ortak inançlara sahip olanların din ve inançlar ilgili ögeler ve değerlerle ögeleri anlamada sorun yaşamadığı tespit edilmiştir. Kültürel ögeleri anlamakta zorlananlar genel olarak farklı kültürlere sahip olanlar ve uzak coğrafyalarda yaşamalardır. Öğrencilerin bazıları Türklerle aynı ve benzer kültüre sahip olmasına ve yakın coğrafyalarda yaşamasına rağmen bu öğrencilerin kültür unsurlarıyla ilgili bilgi eksiklikleri onların bu ögeleri anlama konusunda sorun yaşamalarına neden olmaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to determine the situations that arise in understanding the Turkish cultural elements in the texts and the factors that affect it. The research was carried out in the case study pattern, one of the qualitative research designs. The study group consisted of 30 foreign students studying at Başkent University TÖMER. These students are at B2 level. The data of the research were collected with a semi-structured interview form. In the research, 8 questions were asked to the students about the Turkish cultural elements they encountered in the texts. Content analysis was used in the analysis of the data. As a result of the analysis of the data, the students' difficulties in understanding these elements in the texts are as follows, from the most to the least: “Items related to geography, institution and place; literature, art and music; linguistic; daily life; interpersonal relationships; customs and traditions; values; religion and belief. Elements that are generally problematic in understanding are related to geography, institution and space; with literature, art and music; can be counted as linguistic elements. There is generally no problem in understanding the other elements. When we look at the situations that are effective in understanding the cultural elements, many elements of those who have the same origin with the Turks and live in close geographies; It has been determined that those who have common beliefs with Turks do not have problems in understanding religion and beliefs related elements, values and elements. Those who have difficulties in understanding cultural elements are those who have different cultures and live in distant geographies. Although some of the students have the same or similar culture with the Turks and live in nearby geographies, the lack of knowledge of these students about their cultural heritage causes them to have problems in understanding these elements.

Keywords