Az Bilinen Yönleriye Ali Ufkî Bey

Author:

Year-Number: 2022-10.4
Number of pages: 145-154
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’deki çalışmaları bakımından bestekâr, santûrî ve müzikolog kimlikleriyle tanınmış ve tanıtılmış Ali Ufkî Bey, aynı zamanda Türk diline büyük hizmetler vermiş bir Türkologtur. Literatürde tarih kayıtları, ezgileri, besteleri ve hatta eserlerinde kaleme aldığı şifalı terkipler dolayısıyla ilaç biliminde dahi sıklıkla bahsi geçen Ali Ufkî Bey’in Türk diline verdiği hizmetler noktasında yeterince anlaşılamamıştır. Yabancı dillerden Türkçeye yaptığı tercümeler, farklı dillerle mukayeseli yayınladığı konuşma cümlelerini içeren eserleri ve yazdığı Türkçe gramer kitabıyla pek çok kişinin Türkçeyi öğrenmesine vesile olan ve bugün Türk dilinin XVII. yüzyılını yayınladığı eserleriyle aydınlatan Ali Ufkî, bugüne kadar yaptıklarıyla bu yazının öznesi olacaktır. Türkçeye oldukça hâkim olan, sarayda tercüme faaliyetleri ile ilgilenen ve döneminin bilim adamlarına bile hocalık vazifesi yapmış, entelektüel donanımlı bu zatın adı, Meninski’nin takdir toplayan Thesaurus isimli eserinde kaynak olarak anılmakta ve bizzat Meninski’nin eserinde hocası olarak zikrettiği isimler arasında ifade edilmektedir. 1666 yılında yayınladığı Grammatica Turcico Latina’da fonetik ve morfolojik özellikleri ayrıntılı olarak ele almış ve eserini bugünkü modern sınıflandırmalara öncülük edecek şekilde bölümlendirmiştir. Onun bir diğer önemli eseri olan ve bugün Ali Ufkî Bey’in ilim âlemince tanınmasına vesile olan çalışması, Mecmûa-i Sâz u Söz’de müzikoloji bilgileri, şiirler, bentler, mesneviler ve mensur kayıtlar hepsi birlikte Türk dili için önemli veriler sunmaktadır. Aynı şekilde onun Kitâb-ı Mukaddes’in çevirisi de Türk diline sunduğu malzeme yönüyle önemlidir. Kutsal kitapların çevirilerinin esere saygı ve hürmetin de bir ifadesi olması nedeniyle dilin tüm imkânlarının yansıtması, sözcük seçimindeki özen ve ifadeyi aktarmaktaki yoğun çaba bu tür eserleri dil malzemesi bakımından ayrıca önemli kılmaktadır. Bugüne kadar farklı kimlikleriyle tanınmış Ali Ufkî Bey, eserlerinin içeriği farklı ilim alanlarını ilgilendirse de Türkçe olarak kaleme alığı her eseriyle Türk dilinin XVII. yüzyılını aydınlatmış ve Türk diline yazdığı eserlerle büyük hizmetler sunmuş bir Türk dilcisidir.  

Keywords

Abstract

Ali Ufkî Bey, well-known composer, santûrî and musicologist in terms of his works in Turkey, is also a Turkologist who has given great services to the Turkish language. The services given to the Turkish language by Ali Ufkî Bey were not noticed and valued until his work called Grammatica Turcico Latina, although he is frequently mentioned in the literature even in medicine due to his historical records, melodies, compositions and even the healing compositions he wrote in his works. With his translations from foreign languages into Turkish, his works containing comparative sentences published in different languages, and the Turkish grammar book he wrote, he has been instrumental in many people learning Turkish. Ufkî, who enlightened the 17th century with his published works, will be the subject of this article with what he has done so far. The name of this intellectually equipped person, who had a great command of Turkish, had interested in translation activities in the palace and even served as a teacher to the scientists of his time. In Thesaurus, acclaimed work of Meninski, Ali Ufki Bey is mentioned as being one of the sources and the teacher of him. In Grammatica Turcico Latina, published in 1666, he discussed the phonetic and morphological features in detail and divided his work in a way that pioneer today's modern classifications. In Mecmûa- i Sâz u Söz, another important work of Ali Ufki Bey  which has been instrumental in his recognition by the scientific world, musicology information, poems, stanzas, masnavis and prose recordings altogether provide important data for the Turkish language. Likewise, his translation of the Holy Bible is important in terms of the material it presents to the Turkish language. Since the translations of the holy books are an expression of respect and reverence for itself, reflecting all the possibilities of the language, the care in the choice of words and the intense effort to convey the expression make such works also important in terms of language material. Although the content of his works concerns other areas of science, Ali Ufkî Bey, who has been known for his different identities until today, is a Turkish linguist who enlightened the 17th century and provided great services to the Turkish language with the works he wrote.

Keywords