Thomas Mann’ın “Herr und Hund (Efendi İle Köpeği)” Adlı Eserinin Hermenötik Edebi Kuramı Bağlamında Anlatım Teknikleri Üzerine Betimsel Bir Analizi

Author :  

Year-Number: 2023-11.2
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-16 08:17:18.0
Language : Türkçe
Konu : Çeviribilim
Number of pages: 98-111
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde popüler kültürün vazgeçilmezi haline gelen sosyal medya ve internet mecraları; okumanın toplumdaki yeri ve önemini oldukça sarsmaktadır. Bilginin bu platformlarda hazır bulunması, doğru ya da yanlış olarak hızlıca yayılması, her an yoruma açık olması okuyucu ve dinleyici kitlenin sisteme kolay bir şekilde adapte olmasına neden olur. İnsanlar, böylece yorum yapma refleksi kazanmaktadır. Okuma ve anlama arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Sadece okumak harf topluluğunu seslendirmek, anlamak ise beyne iletilen mesajların doğru ya da yanlış kodlanması ile alımlanandır. Bu alımlamalar ise yorum yapabilmeye olanak verir. Yorumbilim, pek çok yazarın da ortak bir görüşte uzlaştığı gibi bir metni, ifadeyi, olayı ya da olguyu daha anlaşılır kılmak amacıyla yapılan girişimlerin yorumlama ilkelerinin tümüdür. Bu bilimsel çalışma, Thomas Mann’ın “Efendi ile Köpeği” (Herr und Hund) eserinin hermenötik edebi kuram bağlamında anlatım teknikleri üzerine betimsel analizidir. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği ile incelenmiştir. Mann, 6 Haziran 1875'te Lübeck tüccarı ve daha sonra senatör olan Thomas Johann Heinrich Mann'ın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. En uzun öykü olan “Efendi ile Köpeği”, 1918'de Thomas Mann tarafından yazılmış ve 1919'da yayımlanmıştır. “Efendi ile Köpeği”, kentle kır arasında kalan ve kente sığınan Avrupa burjuvazisinin yaşam deneyiminin bir temsilini nitelemektedir.

Bu çalışmada ilk olarak yazar, eser ve dönem hakkında bilgi verilmiştir. Edebi kuramlardan hermenötik kuramı ve anlatım teknikleri; ardındandan eserin anlatı yapısı, anlatı biçimini, anlatı davranışını ve anlatıcının olaylara bakış açısı ele alınmıştır, son olarak hikayedeki zamanı işleyişi analiz edilmiştir. Yapılan analiz neticesinde; okuma ve anlamanın işlevselliği açısından hermenötik (yorumbilim), eğitim kurumlarında temel ders olarak müfredata konulmalıdır.

Keywords

Abstract

Social media and internet channels, which have become indispensable in popular culture today; This undermines the place and importance of reading in society. The availability of information on these platforms, its rapid dissemination as true or false, and its openness to interpretation at any time cause readers and listeners to easily adapt to the system. Thus, people gain the reflex to comment. There is a close relationship between reading and comprehension. Just reading is voicing the letter ensemble, and understanding is what is received by the correct or incorrect coding of the messages transmitted to the brain. These receptions allow to make comments. Hermeneutics is the whole of the interpretation principles of attempts to make a text, expression, event or phenomenon more understandable, as many authors agree on a common view. This scientific study is a descriptive analysis of Thomas Mann's "The Master and His Dog" (Herr und Hund) on narrative techniques in the context of hermeneutic literary theory. It was examined by the document analysis technique, one of the qualitative research methods. Mann was born on June 6, 1875, to Thomas Johann Heinrich Mann, a merchant and later senator from Lübeck. The longest story, "The Master and His Dog," was written by Thomas Mann in 1918 and published in 1919. “The Master and His Dog” characterizes a representation of the life experience of the European bourgeoisie, which is between city and country and took shelter in the city.In this study, firstly, information is given about the author, the work and the period. Hermeneutic theory and narrative techniques from literary theories; Afterwards, the narrative structure of the work, the narrative style, the narrative behavior and the narrator's point of view on the events were discussed, and finally, the timekeeping in the story was analyzed. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics