Yaratıcı Drama Yöntemi ile Edebî Metin Türlerinin Öğretimi: Fabl Örneği

Author:

Year-Number: 2023-11.3
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-03 17:04:43.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 87-100
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğrenme sürecine aktif katılımı sağlayan, yaparak yaşayarak öğrenmeye imkân tanıyan yaratıcı drama yöntemi, Türkçe derslerinde öğrencilerin dil becerilerini ve iletişim becerilerini geliştirmede, akademik başarılarını arttırmada önemli bir etkiye sahiptir. Türkçe eğitiminin temel araçlarından biri olan edebî metinler, yaratıcı drama sürecinin içeriğini zenginleştirebilecek uygulamalara imkân tanımaktadır. Özellikle hikâye edici edebî metinler, dramatik kurgunun bileşenleri olan “konu, kişiler, mekân, zaman, çatışma” gibi unsurlara sahip olduğundan, yaratıcı drama uygulamalarında kimi zaman araç, kimi zaman amaç olarak  kullanılabilmektedir. Bu uygulamalarda yaratıcı drama yönteminin etkili olması ve amacına ulaşması, uygulamayı yapacak olan öğretmenlerin hem alan bilgisine hem de yaratıcı drama yöntemini uygulama yeterliğine sahip olmalarına bağlıdır. Türkçe dersinde yaratıcı dramayı  yöntem olarak kullanmak isteyen bir öğretmenin, dersin amaç ve kazanımlarına uygun bir yaratıcı drama planı tasarlayabilmesi, yapılandırabilmesi ve uygulayabilmesi için yaratıcı dramanın bileşenlerine, tekniklerine ve uygulama aşamalarına da hâkim olması gerekir.Dolayısıyla yaratıcı drama alanındaki teorik ve uygulamalı çalışmalar, farklı konuların öğretimine yönelik plan örnekleri sunarak öğretmenlere yol gösterici olması bakımından önemlidir. Bu çalışmada, Türkçe derslerinde edebî metin türlerinden “fabl”ın öğretimine yönelik örnek bir yaratıcı drama uygulaması sunulmuştur. Uygulama planında yer alan etkinlikler, öğrencilerin dil becerilerini etkili kullanmalarını da gerektirecek şekilde oluşturulmuştur.

Keywords

Abstract

The creative drama method, which provides active participation in the learning process and enables learning by doing, has a significant effect on improving the language and communication skills of students in Turkish lessons and increasing their academic success. Literary texts, which are one of the basic tools of the Turkish language course, allow applications that can enrich the content of the creative drama process. Especially narrative literary texts can be used sometimes as a tool and sometimes as a goal in creative drama applications, since they have elements such as "subject, people, space, time, conflict", which are the components of dramatic fiction. The effectiveness of the creative drama method in these applications and the achievement of its purpose depend on the fact that the teachers who will make the application have both field knowledge and the ability to apply the creative drama method. A teacher who wants to use creative drama as a method in the Turkish lesson should also have a good command of the components, techniques and application stages of creative drama in order to design, structure and implement a creative drama plan suitable for the objectives and acquisitions of the lesson. Therefore, theoretical and practical studies in the field of creative drama are important in terms of guiding teachers by presenting examples of plans for teaching different subjects. In this study, an exemplary creative drama application for the teaching of "fable", one of the literary text types, in Turkish lessons is presented. The activities included in the implementation plan were created in a way that required students to use their language skills effectively.

Keywords