Tülin Kozikoğlu’nun Kitaplarının Erken Çocuklukta Yaratıcı Düşünme Becerilerini Desteklemesi Bağlamında İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-11.4
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-10 09:22:22.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 159-177
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gelişen teknoloji, değişen dünya şartlarıyla birlikte insanların ihtiyaçları değişmiş, bu şartlara uyum sağlayabilmek, güncel olanı yakalayabilmek için eğitim program ve felsefeleri de değişmiştir. İletişimin fazlaca önem kazandığı yeni dünya düzeninde, insanların ihtiyacını karşılayabilecek dil ve düşünme becerileri daha öncelikli hale gelmiştir. Erken çocukluk dönemi, hayat boyu ve özellikle kişiliğin oluşumunda önemli bir paya sahip olduğu için, bu dönem çocuğuna yönelik edebi metinlerin önemi daha da artmaktadır. Bu çalışmada çocuk edebiyatı yazarlarından Tülin Kozikoğlu’nun kitaplarının erken çocuklukta yaratıcı düşünme becerilerini desteklemesi bağlamında incelenmesi başat amaç olmuştur. Çalışma materyalleri olarak Tülin Kozikoğlu’nun 2021 yılına kadar yayımlanmış yirmi yedi eseri incelenmiştir. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada doküman analizi veri toplama yöntemi kullanılmıştır.  Verileri sınıflandırmak üzere araştırmanın kaynak birimleri ve bağlam birimleri saptanmış ve birimler doğrultusunda kategoriler belirlenerek ‘resimli öykü kitaplarında yaratıcı düşünme becerilerini belirlemeye yönelik kontrol listesi’ oluşturulmuştur.  Kontrol listesine göre öykü kitapları başlıkları açısından, kapak ve cilt özellikleri açısından, çizimleri açısından ve metinleri açısından ayrı ayrı yaratıcı düşünme becerilerini desteklemeye yönelik değerlendirilmiş, elde edilen veriler betimlenmiştir. Tülin Kozikoğlu’nun kitaplarındaki başlık, kapak, resim ve metinlerin; duygusal dışavurum, fantastik unsurlar, hayal gücü zenginliği ve renkliliği, ön ve arka kapak bütünlüğü, alışılmamış görselleştirme, sınırları uzatma ve geçme, hareket veya faaliyet, sınırları uzatma ve geçme, alışılmamış işitselleştirme açısından yaratıcılığı destekleyen unsurlar taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

With the developing technology and changing world conditions, people's needs have changed, and educational programs and philosophies have also changed in order to adapt to these conditions and to catch up with the current ones. In the new world order, where communication has gained a lot of importance, language and thinking skills that can meet the needs of people have become more prioritized. Since the early childhood period has an important share in the formation of personality throughout life and especially in the formation of personality, the importance of literary texts for children in this period increases even more. In this study, the main purpose was to examine the books of Tülin Kozikoğlu, one of the authors of children's literature, in the context of supporting creative thinking skills in early childhood. Twenty-seven works of Tülin Kozikoğlu published until 2021 were analyzed as study materials. In this qualitative study, document analysis data collection method was used.  In order to classify the data, the source units and context units of the research were determined and categories were determined in line with the units and a 'checklist for determining creative thinking skills in picture storybooks' was created.  According to the checklist, storybooks were evaluated separately in terms of their titles, cover and binding features, illustrations and texts to support creative thinking skills, and the data obtained were described. It was concluded that the titles, covers, illustrations and texts in Tülin Kozikoğlu's books have elements that support creativity in terms of emotional expression, fantastic elements, richness and colorfulness of imagination, front and back cover integrity, unconventional visualization, extending and crossing borders, movement or activity, extending and crossing borders, unconventional auditoryization.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics