Türkçe Öğretmen Adaylarının Farklı Değişkenler Doğrultusunda Çokkültürlü Yeterlik Algı Düzeyleri

Author :  

Year-Number: 2023-11.4
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-30 08:52:45.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 90-104
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yıllardır süre gelen savaş, doğal afetler, ekonomik kaygılar gibi sebeplerden dolayı yaşanan göçler sebebiyle farklı toplumlar bir arada yaşamak durumunda kalmıştır. Farklı toplumların birlikte yaşaması çokkültürlü bir toplumu oluşturmaktadır. Hoşgörü, farklılıklara saygı, birlik ve beraberlik gibi kavramları temelinde barındıran çokkültürlülük eğitimde de karşımıza çıkmaktadır. Sınıflarda din, dil, ırk ve kültür gibi farklılıklardan ötürü çeşitli öğrencilerin aynı ortamda bulunması öğretmenlerin çokkültürlü eğitimle karşılaşmasına ortam hazırlamaktadır. Kültürümüzü ve dilimizi en doğru şekilde aktaracak olan Türkçe dersleri bu konuda önemli bir yer tutmaktadır.  Bu araştırmada Türkçe öğretmen adaylarının cinsiyet, sınıf düzeyi, anne-baba eğitim durumu, bir yılda okudukları kitap sayısı, nüfusa kayıtlı oldukları bölge, Türkçe dışında başka bir dil konuşabilme durumu gibi değişkenlerle çokkültürlü yeterlilik algı düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Genel tarama modelleri bağlamında araştırmada Türkçe öğretmeni adaylarının çokkültürlü yeterlilik algılarını incelemek amacıyla iki ve daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişimin varlığını belirlemeyi amaçlayan İlişkisel Tarama Modeli kullanılmıştır. Nicel veri toplama aracı olan Ayaz (2016) tarafından geliştirilen “Çokkültürlülük Algı Ölçeği” ile elde edilen verilerin analizi yapılmıştır. Araştırmanın analiz aşamasında SPSS 22 programı kullanılmıştır. Analiz sürecinde kullanılacak olan testlere karar verilmeden önce Kolmogorov-Simirnov ve Shapiro-Wilk testi kullanılarak normallik dağılımı incelenmiştir. Bu testlerin sonucunda verilerin normal dağılmadığı görülerek parametrik testlerin kullanılmasına karar verilmiştir. Frekans, yüzde ve standart sapmalar alınarak iki gruplu karşılaştırmalarda Mann Whitney U-testi, ikiden fazla gruplu karşılaştırmalarda ise Kruskal-Wallis Testi sonuçları kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

Due to reasons such as long-lasting wars, natural disasters, and economic concerns, there has been a wave of migration. As a result of these migrations, different communities are forced to live together, forming a multicultural society. Multiculturalism encompasses concepts such as unity, solidarity, respect for differences, and tolerance, and it also appears in the field of education. The presence of diverse students in the same classroom due to factors such as religion, language, race, and culture exposes teachers to multicultural education. Turkish language lessons, which are responsible for conveying our culture and language accurately, play an important role in this regard. This study aims to determine the multicultural competence perception levels of Turkish language teacher candidates based on variables such as gender, grade level, parents' educational background, number of books read per year, region of residence, and ability to speak a language other than Turkish. In the context of general survey models, the Relational Survey Model, which aims to determine the presence of co-variation among two or more variables, was used to examine the multicultural competence perceptions of Turkish language teacher candidates. Subsequently, the data obtained through the "Multiculturalism Perception Scale" developed by Ayaz (2016), which is a quantitative data collection tool, were analyzed. The analysis of the study was conducted using the SPSS 22 program. Before deciding on the tests to be used in the analysis process, the normality distribution was examined using the Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk tests. Based on the results of these tests, it was determined that the data did not have a normal distribution, and therefore, parametric tests were chosen to be used. In two-group comparisons, the Mann-Whitney U test was used, and in comparisons involving more than two groups, the Kruskal-Wallis Test Results were used.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics